DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Sluchové postižení (Hearing impairment). In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. p. 135-155. ISBN 978-80-7315-237-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sluchové postižení
Name (in English) Hearing impairment
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ.
Edition Brno, Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. p. 135-155, 21 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-237-6
Keywords (in Czech) dítě se sluchovým postižením; předškolní vzdělávání; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; mateřská škola pro sluchově postižené; inkluzivní vzdělávání; speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené; rodiče; sluchadlo; kochleární implantát
Keywords in English child with hearing impairment; preschool education; Framework Educational Programme for Preschool Education; nursery school for hearing impaired; inclusive education; counseling centre for hearing impaired; parents; hearing aids; cochlear implant
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 18/10/2013 14:37.
Abstract
Kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. Blíže jsou charakterizovány náplň práce speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené a mateřské školy pro sluchově postižené. Cílem textu je poukázat na význam a specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením v předškolním věku s ohledem na typ a stupeň postižení a možnosti komunikace.
Abstract (in English)
The chapter is focused on education of preschool children with hearing impairment. It offers a detailed description of the work of counseling centres for hearing impaired and kindergartens for hearing impaired. The aim of the chapter is to show the importance and specifics of preschool education of children with hearing impairment.
PrintDisplayed: 2/10/2023 14:37