Informační systém MU
BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří (May the soul raise from the dust. The story of the Bludov parish of St. George). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 272 pp. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří
Name in Czech Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří
Name (in English) May the soul raise from the dust. The story of the Bludov parish of St. George
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 272 pp. Historia Ecclesiastica, 16, 2013.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066456
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-315-8
Keywords (in Czech) katolická církev; antiklerikalismus; Bludov; farnost
Keywords in English Catholic Church; anticlericalism; Bludov; parish
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 23. 10. 2013 10:56.
Abstract
Kniha Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří má ambici vyprávět příběh bludovské farnosti, jejích sakrálních staveb, kněží a obyvatel. Proto byla strukturována kromě úvodu a závěru do šesti kapitol: 1) politické i sociální dějiny farnosti, 2) dějiny kostelní budovy, 3) dějiny kostelíčka Božího Těla v lese nad Bludovem, 4) kapličkami, sochami, kříži, božími muky a obrázky stojícími v obci či v jejím okolí, 5) devadesáti jedna kněžími, kteří v obci působili od 16. století, přičemž podrobně představuje životopisné medailony šestnácti z nich, kteří farnost řídili od začátku 19. století a 6) třinácti kněžími a čtyřmi řeholními sestrami, kteří se v bludovské farnosti narodili či v ní vyrostli. Na základě studia rozsáhlého počtu pramenů a literatury byl předestřen příběh farnosti, který není jen výčtem dat, událostí a jmen, ale který se snaží interpretovat události, hledat jejich příčiny a souvislosti. Kniha poopravuje některé staré omyly a nabízí nová vysvětlení starých i nových událostí spojených s bludovskou farností: kdy vznikla; proč nebyla přičleněna k biskupství v Litomyšli; které obce a ve kterém období spadaly pod bludovskou farnost; kolik nemanželských dětí se rodilo v Bludově v 19. století; jakým způsobem byla farnost omezována v době komunistického režimu; jak se změnilo náboženské složení obyvatelstva ve 20. století; proč došlo k poslední přestavbě kostela; jak se měnily bludovské hřbitovy a hrobky apod.
Abstract (in English)
The book May the soul raise from the dust. The story of the Bludov parish of St. George has an ambition to tell the story of the Bludov parish, the story of its religious buildings, priests and laymen. Therefore, it is structured into six chapters: 1) the political and social history of the parish, 2) the history of church buildings, 3) the history of the little church of Corpus Christi in the woods above Bludov, 4) the history of chapels, saint statues, crosses and saint pictures standing in the village or in the surrounding areas, 5) 91 priests who worked in the village since the 16th century, with a detailed biographical profiles of 16 of them from the beginning of the 19th century and 6) biographical profiles of 13 priests and 4 religious-sisters, who were born in the parish or were grown up in it. Based on the study of a vast number of sources and literature the story of the parish is introduced, the story which is not a simple list of data, events or names, but which is trying to interpret the events, their reasons and contexts. The book brings the corrections of some of the old mistakes and offers a new explanation of both old and new events associated with the Bludov parish: when it was established; why it was not attached to the diocese of Litomyšl in 1350; what villages and in what periods belonged to Bludov parish; how many illegitimate children were born in the 19th century in the parish; how the parish was limited during the Communist regime; how the religious composition of the population in the 20 century was changed; why the last reconstruction of the church was realized; in what way the cemeteries and the tombs have changed in Bludov and much more.
Links
GAP410/12/1435, research and development projectName: Český antiklerikalismus 1848-1948
Investor: Czech Science Foundation, Czech Anti-Clericalism 1848-1948
Displayed: 27. 9. 2022 20:14