KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postindustriální krajina Česka
Název česky Postindustriální krajina Česka
Název anglicky Post-industrial Landscape of the Czech Republic
Autoři KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 298 s. 2012.
Nakladatel Soliton
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-904785-1-0
Klíčová slova česky postindustriální krajina - mapování - katalog
Klíčová slova anglicky post-industrial landscapes - survey - catalogue
Štítky industrial landscape, land forms, land use, post-industrial landscape
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., učo 111102. Změněno: 12. 11. 2013 11:46.
Anotace
Postindustriální krajina je dědictvím průmyslové epochy trvající přes dvě století ve vyspělých průmyslových zemích světa. Průmyslové dědictví, ať již objekty a plochy přímo formované průmyslem, nebo areály doprovodných sídelních, dopravních, zemědělských, militárních a dalších aktivit, jsou zakořeněny v současné kulturní krajině, zpravidla beze své původní funkce. Jejich koncentrace dávají krajině konkrétní ráz a dávají jí označení postindustriální krajina. Ačkoliv ve světě tento pojem již nejméně jedno desetiletí není novinkou, teprve v rámci projektu „Osud české postindustriální krajiny“ číslo IAA 300860903 podporovaného Grantovou agenturou Akademie věd České republiky byly rozpracovány definiční znaky tohoto typu krajiny, navržena a použita metodika jejich identifikace, vymezeni, mapování a typologie, a to na základě obecně dostupných dat. Podobná jsou k dispozici v rozhodující většině zemí EU a průmyslového zámoří, takže je možné provést srovnatelné výzkumy i mimo území ČR. Výsledky projektu jsou s podporou GA AV ČR publikovány v této monografii. Ta představuje jak terminologickou a metodologickou příručku, tak katalog jednotlivých identifikovaných postindustriálních krajin na území Česka s příslušnou textovou, mapovou a obrazovou dokumentací. Publikace může dobře sloužit jak zainteresované územní administrativě, tak rozhodovacím orgánům na všech úrovních, včetně institucí Evropské unie. Je určena rovněž pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Anotace anglicky
The post-industrial landscape is a legacy of the industrial era that lasted over two centuries in industrialized countries. Industrial heritage, both as objects and areas directly shaped by the industry, or accompanying residential, transportation, agricultural, military areas and results of other activities are rooted in the contemporary cultural landscape, usually without their original function. Their concentration give the landscape a particular character and give its designation as the post-industrial landscape . Although this subject was discussed in the world for at least a decade, only now the details were defined in the framework of the project " The fate of Czech post-industrial landscape" No. IAA 300860903 supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic. There have been developed the characteristics of this type of the landscape, designed a methodology for the identification, delineation, mapping and typology, based on generally available data. Similar data are available in a decisive majority of EU countries and industrialized lands overseas, making it possible to carry out comparative studies outside the country. This monograph presents both the terminological and methodological guide and also the catalogue of identified post-industrial landscape of the Czech Republic with the appropriate texts, maps and illustrations. This publication may serve well the territorial administration and decision-making bodies at all levels, including the institutions of the European Union. It is also intended for the professional and wide publics.
Návaznosti
IAA300860903, projekt VaVNázev: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2020 10:09