TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK) (Foreign oikonyms in the declension system of written Czech (upon CNC – the Czech National Corpus)). In Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Hargašová, Mark Richard Lauersdorf. Philologica LXXII. Slovo a tvar v struktúre a komunikácii. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. p. 385-398. ISBN 978-80-223-3562-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK)
Name (in English) Foreign oikonyms in the declension system of written Czech (upon CNC – the Czech National Corpus)
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Philologica LXXII. Slovo a tvar v struktúre a komunikácii. p. 385-398, 14 pp. 2013.
Publisher Univerzita Komenského
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069942
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-223-3562-1
Keywords (in Czech) český jazyk - deklinace - cizí oikonyma - korpus SYN2005 a SYN2010
Keywords in English Czech language - declension - foreign oikonyms - SYN2005 and SYN2010 corpora
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8. 2. 2014 09:16.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou gramatických vlastností proprií, které jsou charakteristické pro jejich komunikační varianty. Obsahuje podstatné závěry ze zkoumání deklinace cizích oikonym, a to na příkladě problematiky tvarů lokálu singuláru cizích maskulinních oikonym. Společně s pohledy morfologickými se zde uplatňují i postoje onomastické, protože se jedná o téma stojící na pomezí obou disciplín. Jeho závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusů SYN2005 a SYN2010, které zachycují úzus současné psané češtiny. Při analýze materiálu byly stanoveny hlavní faktory, které ovlivňují začlenění této skupiny cizích oikonym do deklinačního systému psané češtiny.
Abstract (in English)
This paper deals with grammatical characteristics of proper nouns that are typical for their communicational variants. It involves essential conclusions based on the examination of foreign oikonyms declension, the issue of singular locative forms of foreign masculine oikonyms is used as an example. Together with the morphological views, also the onomastic attitudes are there applied, because it is a topic standing on the border between the two disciplines. Its conclusions are based on extensive research of texts within the SYN2005 and SYN2010 corpora, which show the usage of contemporary written Czech. When analysing the material, the main factors affecting the integration of this group of foreign oikonyms into to the declension system of written Czech were defined.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:59