KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum
Name in Czech Inkluzivní vzdělávání v primární škole - srovnání národního a školního kurikula
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL.
Edition 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární vzdělávání; národní kurikulum; školní vzdělávací program; podmínky inkluzivního vzdělávání
Keywords in English Primary education; national curriculum; school educational program, conditions of inclusive education
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 1. 11. 2013 10:01.
Abstract
In this presentation we introduced a summary of the results of qualitative and quantitative analysis of data relating to education of pupils with special educational needs that are obtained both from the current educational legislation and from curricula sample of Czech primary schools.
Abstract (in Czech)
V prezentaci byly shrnuty výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy dat týkajících se zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly získány jak z aktuální školské legislativy a z osnov vzorku českých základních škol.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 04:40