PECINA, Pavel. Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů) (Departmental didactics (didactics of vocational subjects)). Brno: Mendelova zemedělská a lesnická univerzita, 2013. 162 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů)
Name in Czech Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů)
Name (in English) Departmental didactics (didactics of vocational subjects)
Authors PECINA, Pavel.
Edition Brno, 162 pp. 2013.
Publisher Mendelova zemedělská a lesnická univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Oborové didaktiky v systému pedagogických věd, vyučovací proces ve výuce odborných předmětů, výukové cíle ve výuce odborných předmětů, výukové metody ve výuce odborných předmětů, organizační formy výuky v odborných předmětech, projektování a příprava výuky na středních odborných školách
Keywords in English Didactics in teaching of science, teaching and learning process in teaching vocational subjects, educational objectives in teaching vocational subjects and teaching methods in teaching vocational subjects, classroom teaching vocational subjects, design and preparation of teaching in secondary schools
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Changed: 31/3/2014 12:08.
Abstract
Výukový kurz je zaměřen na problematiku didaktiky odborných předmětů na středních školách. Součásti kurzu jsou výukové cíle jednotlivých témat, shrnutí důležitých poznatků, otázky a úkoly ke kapitola a testové otázky. Pozornost je zaměřena na následující problémové okruhy: vymezení problematiky, vědeckovýzkumná činnost v didaktice odborných předmětů, vyučovací proces ve výuce odborných předmětů, výukové cíle ve výuce odborných předmětů, obsah výuky odborných předmětů, výukové metody, formy a prostředky ve výuce odborných předmětů, projektování a příprava výuky odborných předmětů, mezipředmětové vztahy ve výuce odborných předmětů, osobnost učitele odborných předmětů.
Abstract (in English)
Tutorial is focused on didactics of vocational subjects in secondary schools. The course includes learning objectives of each topic, a summary of key findings, issues and challenges to the chapter and test questions. Attention is focused on the following issues: defining the problem, research in the didactics of vocational subjects, teaching process in teaching vocational subjects, educational objectives in teaching vocational subjects, the content of teaching vocational subjects, teaching methods, forms and resources in teaching vocational subjects, designing and preparation of teaching vocational subjects, interdisciplinary relationships in teaching vocational subjects, teacher of vocational subjects.
PrintDisplayed: 1/2/2023 10:15