KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb. In Dubayová, T., Žolnová, J. ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 136-149. ISBN 978-80-555-0840-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb
Název česky Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb
Název anglicky Development of pragmatic language level in social services users
Autoři KOPEČNÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina KLENKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Prešov, ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, od s. 136-149, 14 s. 2013.
Nakladatel Prešovská univerzita v Prešove
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070041
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-555-0840-5
Klíčová slova česky komunikace; logopedie; pragmatická rovina; sociální služby; uživatel
Klíčová slova anglicky communication; speech therapy; pragmatic language level; social services; user
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Změněno: 27. 2. 2014 14:28.
Anotace
Příspěvek tematizuje problematiku narušené komunikační schopnosti u osob se zdravotním postižením žijících v zařízeních sociálních služeb v České republice. U jedinců s těžšími formami zdravotního postižení, především s postižením mentálním a kombinovaným, lze z logopedického hlediska diagnostikovat symptomatické poruchy řeči. Příspěvek analyzuje stav poskytování logopedické intervence ve službách sociální péče pobytového typu a představuje data získaná z kvantitativního šetření, jehož dominantní výzkumnou techniku tvoří dotazník vlastní konstrukce. Na kvantitativní výzkum navazuje rovněž dílčí kvalitativní šetření opírající se o metody polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky přináší nové poznatky z oblasti přístupu k rozvoji pragmatických komunikačních dovedností osob se symptomatickými poruchami řeči, která je často v logopedické teorii i praxi opomíjena, a rovněž prezentují studii vycházející z aktuálního pojetí oboru logopedie orientovaného na osoby všech věkových kategorií s různými druhy i formami postižení. Příspěvek je zaměřen na analýzu oblasti rozvoje sociálního užití komunikační schopnosti a posilování komunikačního záměru uživatelů sociálních služeb.
Anotace anglicky
Paper discuss the issue of communication skills of persons with disabilities who are living in social care facilities in Czech Republic. For individuals with more serious forms of disability, especially intellectual and multiple disabilities, can be in terms of speech therapy diagnose symptomatic speech. The paper analyzes the status of the speech intervention in social care services – residential type, and presents data obtained from the quantitative survey, the dominant research method consists of a questionnaire of our own design. On the quantitative research also follows the partial qualitative research methods based on semi-structured interview. The results bring new insights on the approach to the development of pragmatic communication skills of persons with symptomatic speech disorder, which is often in speech theory and practice neglected, and also present study based on the current conception of speech therapy geared to persons at all ages with various types and forms of disability. This paper is focused on the analysis of development of the social use of communication skills and strengthening the focus of social service users.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 10:43