KOPEČNÝ, Petr and Jiřina KLENKOVÁ. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb (Development of pragmatic language level in social services users). In Dubayová, T., Žolnová, J. ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. p. 136-149. ISBN 978-80-555-0840-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb
Name in Czech Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb
Name (in English) Development of pragmatic language level in social services users
Authors KOPEČNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina KLENKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Prešov, ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, p. 136-149, 14 pp. 2013.
Publisher Prešovská univerzita v Prešove
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070041
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-555-0840-5
Keywords (in Czech) komunikace; logopedie; pragmatická rovina; sociální služby; uživatel
Keywords in English communication; speech therapy; pragmatic language level; social services; user
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Changed: 27. 2. 2014 14:28.
Abstract
Příspěvek tematizuje problematiku narušené komunikační schopnosti u osob se zdravotním postižením žijících v zařízeních sociálních služeb v České republice. U jedinců s těžšími formami zdravotního postižení, především s postižením mentálním a kombinovaným, lze z logopedického hlediska diagnostikovat symptomatické poruchy řeči. Příspěvek analyzuje stav poskytování logopedické intervence ve službách sociální péče pobytového typu a představuje data získaná z kvantitativního šetření, jehož dominantní výzkumnou techniku tvoří dotazník vlastní konstrukce. Na kvantitativní výzkum navazuje rovněž dílčí kvalitativní šetření opírající se o metody polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky přináší nové poznatky z oblasti přístupu k rozvoji pragmatických komunikačních dovedností osob se symptomatickými poruchami řeči, která je často v logopedické teorii i praxi opomíjena, a rovněž prezentují studii vycházející z aktuálního pojetí oboru logopedie orientovaného na osoby všech věkových kategorií s různými druhy i formami postižení. Příspěvek je zaměřen na analýzu oblasti rozvoje sociálního užití komunikační schopnosti a posilování komunikačního záměru uživatelů sociálních služeb.
Abstract (in English)
Paper discuss the issue of communication skills of persons with disabilities who are living in social care facilities in Czech Republic. For individuals with more serious forms of disability, especially intellectual and multiple disabilities, can be in terms of speech therapy diagnose symptomatic speech. The paper analyzes the status of the speech intervention in social care services – residential type, and presents data obtained from the quantitative survey, the dominant research method consists of a questionnaire of our own design. On the quantitative research also follows the partial qualitative research methods based on semi-structured interview. The results bring new insights on the approach to the development of pragmatic communication skills of persons with symptomatic speech disorder, which is often in speech theory and practice neglected, and also present study based on the current conception of speech therapy geared to persons at all ages with various types and forms of disability. This paper is focused on the analysis of development of the social use of communication skills and strengthening the focus of social service users.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 11. 8. 2022 02:12