ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena a psychologie zdraví (Psychohygiene and health psychology). In ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Brno: MUNI PRESS, 2013. p. 115-121. ISBN 978-80-210-6316-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychohygiena a psychologie zdraví
Name (in English) Psychohygiene and health psychology
Authors ŘEHULKA, Evžen (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Současné trendy výchovy ke zdraví, p. 115-121, 7 pp. 2013.
Publisher Brno: MUNI PRESS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070090
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6316-7
Keywords (in Czech) psychohygiena; psychologie zdraví; zdraví; duševní zdraví; holistické pojetí zdraví
Keywords in English mental hygiene; health psychology; health; mental health; holistic approach to health
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., učo 1714. Changed: 12/11/2013 16:07.
Abstract
Psychohygiena vznikla na širokém základě snahy o kvalitní zdravý život, využívala poznatků různých vědních oborů a zkušenosti a moudrosti běžného života. Psychohygiena je často definována jako snaha o udržení či znovuzískání duševního zdraví, i když při současném holistickém pojetí zdraví, pracuje spíše s psychologickými prostředky, které sledují zdraví a kvalitu života. Psychologie zdraví vznikla v rámci psychologie jako disciplína, která využívá poznatků vědeckých oborů, jež studují psychologický vliv na zdraví člověka, např. behaviorální medicína, psychosomatika atd. V současné době představuje psychologie zdraví progresivní a moderní psychologickou disciplínu, která má své aktuální teoretické a praktické úkoly, svůj vlastní výzkum a mnohostranně prospěšnou komunikaci s vedlejšími vědeckými obory. Obsah i cíle psychohygieny a psychologie zdraví se zčásti překrývají, i když se odlišují svou metodologií, praktickým zaměřením a tradicí.
Abstract (in English)
Mental hygiene was a broad-based efforts to quality healthy life, used knowledge from different disciplines and experience and wisdom of everyday life. Mental health is often defined as an effort to maintain or regain mental health, although at present a holistic approach to health, working more with the psychological resources that monitors the health and quality of life. Health psychology was established in psychology as a discipline that uses knowledge of scientific disciplines which study the psychological impact on human health, such as behavioral medicine, psychosomatic, etc. At present, health psychology is a progressive and modern psychological discipline which has its current theoretical and practical tasks, own research and multilaterally beneficial communication with other branches of science. The content and objectives of Mental hygiene and Health Psychology partly overlap, although both of them has different methodology, practical focus and tradition.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PsychZdr_PsHg-1.doc Licence Creative Commons  File version Řehulka, E. 12/11/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc?info
Uploaded/Created
Tue 12/11/2013 16:06, prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., učo 1714
Attributes
 

PsychZdr_PsHg-1.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
File type
Word (application/msword)
Size
78,5 KB
Hash md5
6a7e16b5589ea88e66c33e35b50f5824
Uploaded/Created
Tue 12/11/2013 16:06

PsychZdr_PsHg-1.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,7 KB
Hash md5
5458e78230d1ed79656ec2ba8cfca49d
Uploaded/Created
Tue 12/11/2013 16:06

PsychZdr_PsHg-1.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
400 KB
Hash md5
371e37168dd586efc087fa52e5bab8d1
Uploaded/Created
Tue 12/11/2013 16:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4/12/2022 20:12