MARTÍNKOVÁ, Martina. Zkušenostně reflektivní učení jako součást primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů v rámci přípravy budoucích pedagogů (Reflective experiential learning as part of primary and secondary prevention of socially pathological phenomena in preparing teachers). ACORát - Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU, 2013, roč.2,, č.1, p. 94-96. ISSN 1803-0823.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkušenostně reflektivní učení jako součást primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů v rámci přípravy budoucích pedagogů
Name in Czech Zkušenostně reflektivní učení jako součást primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů v rámci přípravy budoucích pedagogů
Name (in English) Reflective experiential learning as part of primary and secondary prevention of socially pathological phenomena in preparing teachers
Authors MARTÍNKOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ACORát - Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, Brno, Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU, 2013, 1803-0823.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070126
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) alternativa učitel primární prevence sekundární prevence sociální patologie šikana učení
Keywords in English alternative teacher primary prevention secondary prevention social pathology bullying teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Martínková, Ph.D., učo 237694. Changed: 27. 3. 2014 11:21.
Abstract
Příspěvek představuje výuku zabývající se primární a sekundární prevencí sociálně patologických jevů s důrazem na problematiku šikany ve školách. V rámci výuky jsou využívány různé prvky zkušenostně reflektivního učení, které u studentů přispívají nejen k zvládnutí teorie a aplikaci dovedností při řešení tak závažného fenoménu jako je násilí a šikana ve škole, ale také k prožitku a pochopení emocí u oběti i agresora.
Abstract (in English)
Article relates to the education focused on primary and secondary prevention of socially pathological phenomena with emphasis on the issue of bullying at schools. In the teaching, various elements of reflective experiential learning are used such that they help students not only to master the theory and application of skills for solving such an important phenomenon as violence and bullying at school , but they also lead to experience and understanding emotions in both the victim and the aggressor.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:06