Informační systém MU
MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Externí hodnocení kvality výuky na vysokých školách využívající názory studentů (External evaluation of the quality of teaching at universities using student evaluations). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, vol. 63, No 3, p. 301-327. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Externí hodnocení kvality výuky na vysokých školách využívající názory studentů
Name (in English) External evaluation of the quality of teaching at universities using student evaluations
Authors MAREŠ, Jiří (203 Czech Republic) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova, 2013, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00070178
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) vysoké školy; kvalita výuky; pedagogická akontabilita; externí hodnocení;sumativní hodnocení; participace studentů, metodologické problémy
Keywords in English universities; quality of teaching; educational accountability; external assessment; summative assessment; student participation; methodological issues
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832. Changed: 19. 11. 2013 16:13.
Abstract
V přehledové studii autoři přibližují pojem externí hodnocení kvality práce vysoké školy a upozorňují na dva možné přístupy: akcentování odpovědnosti (accoutability), kdy hodnocení provádějí lidé mimo vysokou školu anebo zlepšování (improvement), kdy si hodnocení provádí vysoká škola sama. Připomínají celosvětový kontext takového snažení (INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agecies in Higher Education) a evropský kontext (EAQAHE – European Association for Quality Assurance Agecies in Higher Education). Uvádějí, že do externího hodnocení kvality práce vysoké školy se zapojují také studenti (jako členové národních agentur, jako členové expertních týmů v terénu, jako posuzovatelé kvality práce vlastní vysoké školy). Tato studie staví na třetí možnosti. Posuzování kvality může probíhat na šesti rozdílných úrovních: hodnocení učitele, katedry, fakulty, skupiny fakult stejného zaměření, univerzity, všech vysokých škol v daném státě. Předkládaná studie se soustřeďuje na celostátní úroveň a z toho plyne, že musí jít o sumativní hodnocení, které se opírá o zkušenosti studentů s výukou na katedře a univerzitě (hodnocení typu DUE – Departmental and University Experiences). Studie bilancuje vlivy, jež ohrožují validitu měření. Shrnuje poznatky zahraničních výzkumů o velikosti rozdílů mezi vysokými školami v jednom státě a zamýšlí se nad možným využitím výsledků sumativního hodnocení
Abstract (in English)
The study reviews the concept of external evaluation of the quaklity of teaching at higher educational institutions. Two major approaches are reviewed: emphasis on accountability, where the evaluators are often external, and emphasis on improvement, usually carried out by the educational institution itself. The review describes international efforts in this area (INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agecies in Higher Education) and analogous European effors (EAQAHE – European Association for Quality Assurance Agecies in Higher Education). Students are involved in the process of evaluation as members of national agencies, members of expert teams in the field, as evaluators of own institution). This study builds on the third option. The evaluation can take place on six levels: evaluation of teachers, departments, faculties, groups of faculties of similar focus, universities, and all universities in a country. This study focuses on the country level which implies summative evaluation based on experiences of students with their departments and universities (DUE – Departmental and University Experiences). The study compares the influences threatening the validity of such measurement, reviews the findings of foreign research on the size of differemces between universities in a country, and considers various uses of such summative evaluation.
Displayed: 28. 9. 2022 02:14