CS

Proč etika nestačí

ŠMAJS, Josef. Proč etika nestačí (Why ethics is not enough). Filosofický časopis, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2013, vol. 61, No 6, p. 803-826. ISSN 0015-1831.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč etika nestačí
Name (in English) Why ethics is not enough
Authors ŠMAJS, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Filosofický časopis, Praha, AV ČR, Filosofický ústav, 2013, 0015-1831.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.011 in 2001
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00070222
Organization unit Faculty of Economics and Administration
UT WoS 000330205600001
Keywords (in Czech) etika; morálka; ontologický základ etiky; evoluční ontologie; predátorské paradigma kultury; biofilní paradigma kultury
Keywords in English ethics; morality; evolutionary ontology; ontological grounding of ethics; the predatory paradigm of culture; the biophile paradigm of culture
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 29/4/2014 15:37.
Abstract
Autor hájí myšlenku ontologického založení environmentální etiky. Uznává, že nová morálka by měla biofilní proměnu kultury předcházet, ale současně ví, že se může rozvinout až v jejím průběhu. Uvádí, že vztah člověka k přírodě je zprostředkovaný nejen příslušnou kulturou, ale i jejím skrytým duchovním základem, který určuje povahu kultury duchovní i materiální. Dnešní kultura se ocitá v krizi, protože její predátorský duchovní základ ji vede ke zkáze. Biofilní změna tohoto základu je proto podmínkou pro vznik trvalejší biofilní kultury. Ale ani uznání ontologického založení etiky ještě neznamená, že plně chápeme nadřazenou subjektivitu přírody a že uznáváme vyšší mravní princip ve vztahu kultury k Zemi. Autor proto schematicky představuje svůj evolučně ontologický koncept člověka, přírody a kultury.
Abstract (in English)
The author defends the idea of the ontological founding of environmental ethics. He recognises the need for a new morality that can foreshadow the biophile transformation of culture, but at the same time he knows that this morality may actually develop during the course of the transformation itself. He presents the view that the relation of man to nature is mediated not only by the relevant culture, but also by its hidden spiritual grounding, which determines the character of culture, both spiritual and material. Today’s culture finds itself in crisis because its predatory spiritual grounding is leading it to its own ruin. A biophile change in this grounding is therefore the condition for the emergence of a more sustained biophile culture. However, even if we recognise the ontological grounding of ethics, this does not necessarily mean that we fully understand the superior subjectivity of nature, nor that we recognise the higher moral principle in the relation of culture to the Earth. The Author therefore, albeit schematically, presents his evolutionarily-ontological concept of man, nature and culture.
PrintDisplayed: 25/4/2019 06:08

Other applications