KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury (Univerbizates in the names of institutions – stylistic value, expressivity and adequate or unsuitable using of them). Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2013, XXII, No 1, p. 213-232. ISSN 1230-2287.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury
Name in Czech Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury
Name (in English) Univerbizates in the names of institutions – stylistic value, expressivity and adequate or unsuitable using of them
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Stylistyka, Opole, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2013, 1230-2287.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070409
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English univerbizates; multi-word lexeme; stylistic value; adequacy using; cultured speech
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 6/12/2013 11:04.
Abstract
Jedním z charakteristických rysů současné češtiny je konkurence souslovných názvů nepříznakových, terminologických nebo oficiálně užívaných v úředních dokumentech a na jejich základě utvořených jednoslovných výrazů, tj. univerbizátů. Ty dnes konkurují souslovím z různých významových okruhů: názvům osob, živočichů a rostlin, jídel a nápojů, názvům částí oděvů a doplňků, názvům pracovních nástrojů a technických zařízení, názvům různých dokumentů a též obecným i vlastním jménům institucí, jejichž univerbizovanými názvy se chceme zabývat nejen z hlediska slovotvorného a frekvenčního, ale také z hlediska vhodnosti či nevhodnosti užívání. Zejména u názvů institucí, které se pravidelně objevují v textech oficiálních, tj. úředních, odborných, formálních publicistických, je často výrazně pociťována neoficiálnost a substandardnost jejich univerbizovaných podob, a to především u jednoslovných názvů státních institucí se sufixem –ák, -árna, -da. Přesto se však s některými substandardními a expresivními názvy setkáváme i ve formálních textech, především publicistických. V takových případech však někdy hraničí jejich užívání s nedbalostí vůči zásadám jazykové a řečové kultury.
Abstract (in English)
The names of institutions in the Czech language are: multi word lexeme/collocation: průmyslová škola, úřad práce; one word lexeme or primary derivates: ohlašovna, knihovna; univerbizates, words formed by fusion of multi word lexeme: průmyslová škola, úřad práce (multi word lexemes), for example průmyslovka, pracák (univerbizates). Names of institutions that are formed as univerbizates, are almost stylistic marked. They are stylistic differentiated: some of them are standard (devítiletka, jednotřídka), other of them are lightly substandard or colloquiall (průmyslovka, akciovka) or more substandard, slangy: učňák, berňák, děcák. The process of univerbizates derivation is not so varied like derivation of the primary derivates. Almost the univerbizates or names of institutions are formed by several suffixes: KA, ÁK, rarely by suffixes ÁČ, DA, ÁRNA. There are only substantive univerbizates, there are probably no adjectival, verbal or adverbial univerbizates. The word-forming of univerbizates is quite conservative compare to the word-forming of other words in Czech.
PrintDisplayed: 17/8/2022 14:50