KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum (Inclusive Education in the Czech primary school: theory, practice, research). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 pp. ISBN 978-80-210-6527-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum
Name (in English) Inclusive Education in the Czech primary school: theory, practice, research
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 207 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070424
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6527-7
Keywords (in Czech) kvalita školy, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní škola; hodnoty školy; principy inkluze; podmínky inkluzivního vzdělávání
Keywords in English quality of school; inclusive education; inclusive school; school values; principles of inclusion; the conditions of inclusive education
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30. 1. 2014 11:13.
Abstract
Práce se zabývá pojetím inkluze v teorii i praxi prvního stupně základních škol. Autorka v ní předkládá teoretické koncepty inkluzivního vzdělávání, edukačních podmínek a strategií ve vztahu ke kvalitě školy.Výsledkem teoretické, obsahové analýzy a empirického výzkumu je model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí a systém podpory žáků inkluzivní školy s kritérii posuzujícími kvalitu inkluze v praxi. Na analýzu podmínek inkluzivního vzdělávání navazuje kvalitativní empirické šetření, formou případové studie, jehož záměrem je porozumět pojetí inkluze na prvním stupni vybrané základní školy.
Abstract (in English)
The paper deals with the concept of inclusion in the theory and practice of the primary schools. The author presents theoretical concepts of inclusive education, educational conditions and strategies in relation to the quality of school. The result of the theoretical, content analysis and empiric research is model of The quality of the inclusive school in relation to context factors and the system of student support of an inclusive school with the criteria assessing the quality of inclusion in practice. The analysis of the conditions of inclusive education is followed by qualitative empirical research in the form of a case study. The aim is to get an insight into the concept of inclusion of a chosen primary school.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1. 12. 2021 09:50