VIDOVICOVÁ, Lucie a Věra SUCHOMELOVÁ. Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů. KONTAKT. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, XV, č. 4, s. 445-455. ISSN 1212-4117.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů
Název anglicky Question of benefit of religiosity/spirituality to quality of life of Czech seniors.
Autoři VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí) a Věra SUCHOMELOVÁ (203 Česká republika).
Vydání KONTAKT, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, 1212-4117.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00066581
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky religiozita; spiritualita; stárnutí; kvalita života; Evropský výzkum hodnot
Klíčová slova anglicky religiosity; spirituality; ageing; quality of life; European Value Study
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 25. 4. 2014 11:29.
Anotace
V článku se zabýváme hledáním souvislostí mezi religiozitou a kvalitou života v seniorské populaci. Téma vychází z rostoucího společenského důrazu na hledání cest, jak koncept kvality života v rámci individuálního i populačního stárnutí co nejlépe podpořit. Na základě závěrů řady zahraničních studií, které dokumentují převážně velmi pozitivní vzájemný vztah, testujeme, zda a nakolik je religiozita popř. spiritualita intervenující silou pro kvalitu života českých seniorů a seniorek. Článek ve své první části shrnuje teoretická východiska pojmů religiozity, spirituality a kvality života a jejich vzájemné působení. Ve druhé části se zabývá otázkou aplikace těchto souvislostí na tuzemské podmínky. K analýzám jsme využily data z Evropského výzkumu hodnot. Jako indikátory religiozity jsme zvolily percipovanou důležitost Boha pro život, souhlas s výrokem o možnosti komunikace s Bohem či vyšší silou bez nutnosti zapojení se do církevních struktur a frekvenci návštěv bohoslužeb v současné době a ve věku 12 let respondenta. Kvalitu života jsme sledovaly prostřednictvím subjektivního hodnocení zdraví, štěstí a spokojenosti se životem. Naše závěry ukazují, že religiózní senioři nemají vyšší kvalitu života ve sledovaných dimenzích než ti, kteří nejsou nábožensky orientovaní, a naopak zhoršená kvalita života, zejména subjektivní zdraví, je spojena s vyšší religiozitou/spiritualitou. V řadě sledovaných dílčích vztahů je však souvislost mezi těmito koncepty nulová. V diskusi proto upozorňujeme na nutnost věnovat zvýšenou pozornost těmto vztahům vzhledem k jejich nejednoznačnosti.
Anotace anglicky
The paper deals with searching connections between religiosity and quality of life in senior population. The topic is coming out of the increasing social stress on searching ways how to best support the concept of quality of life within individual and population aging. Pursuant to findings of many foreign studies, which mainly document very positive correlation, we have been proving whether and to what extent is religiosity respectively spirituality an intervening force for quality of life of Czech seniors. The first part of the paper summarizes theoretical conceptions of the terms religiosity, spirituality and quality of life and their mutual interaction. The second part deals with the question of application of these connections to domestic surroundings. The analyses used the data from the European Value Survey. As indicators of religiosity were chosen percipated importance of the God for life, acceptance of the statement about the possibility of communication with the God or force majeure without necessity of joining ecclesiastic structures and frequency of attendance church service today and at the age of 12 years of respondents. The quality of life was monitored through subjective evaluation of health, happiness and satisfaction with life. Ours findings show that religious seniors do not have higher quality of life in the monitored dimensions than those ones who are not religious oriented respectively the worse quality of life especially subjective health is connected with higher religiosity/spirituality. However the connection between those concepts is zero in many monitored particular relations. In discussion, therefore, we draw attention to pay increased attention to these relations considering their ambiquity.
Návaznosti
GA13-34958S, projekt VaVNázev: Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Investor: Grantová agentura ČR, Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
K4_Vidovicova.pdf   Verze souboru Vidovićová, L. 10. 12. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf?info
Vloženo
Út 10. 12. 2013 10:49, Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638
  • osoba Ing. Alena Raisová, učo 36962
Atributy
 

K4_Vidovicova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
345,5 KB
Hash md5
2885ddd0efcf9ec62ef3e9b43eb564da
Vloženo
Út 10. 12. 2013 10:49

K4_Vidovicova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
41,9 KB
Hash md5
c1c265765dd6fcdf190204e438017ce6
Vloženo
Út 10. 12. 2013 10:49
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 8. 2022 18:32