VIDOVICOVÁ, Lucie and Věra SUCHOMELOVÁ. Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů (Question of benefit of religiosity/spirituality to quality of life of Czech seniors.). KONTAKT. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, XV, No 4, p. 445-455. ISSN 1212-4117.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů
Name (in English) Question of benefit of religiosity/spirituality to quality of life of Czech seniors.
Authors VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Věra SUCHOMELOVÁ (203 Czech Republic).
Edition KONTAKT, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, 1212-4117.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066581
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) religiozita; spiritualita; stárnutí; kvalita života; Evropský výzkum hodnot
Keywords in English religiosity; spirituality; ageing; quality of life; European Value Study
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 25. 4. 2014 11:29.
Abstract
V článku se zabýváme hledáním souvislostí mezi religiozitou a kvalitou života v seniorské populaci. Téma vychází z rostoucího společenského důrazu na hledání cest, jak koncept kvality života v rámci individuálního i populačního stárnutí co nejlépe podpořit. Na základě závěrů řady zahraničních studií, které dokumentují převážně velmi pozitivní vzájemný vztah, testujeme, zda a nakolik je religiozita popř. spiritualita intervenující silou pro kvalitu života českých seniorů a seniorek. Článek ve své první části shrnuje teoretická východiska pojmů religiozity, spirituality a kvality života a jejich vzájemné působení. Ve druhé části se zabývá otázkou aplikace těchto souvislostí na tuzemské podmínky. K analýzám jsme využily data z Evropského výzkumu hodnot. Jako indikátory religiozity jsme zvolily percipovanou důležitost Boha pro život, souhlas s výrokem o možnosti komunikace s Bohem či vyšší silou bez nutnosti zapojení se do církevních struktur a frekvenci návštěv bohoslužeb v současné době a ve věku 12 let respondenta. Kvalitu života jsme sledovaly prostřednictvím subjektivního hodnocení zdraví, štěstí a spokojenosti se životem. Naše závěry ukazují, že religiózní senioři nemají vyšší kvalitu života ve sledovaných dimenzích než ti, kteří nejsou nábožensky orientovaní, a naopak zhoršená kvalita života, zejména subjektivní zdraví, je spojena s vyšší religiozitou/spiritualitou. V řadě sledovaných dílčích vztahů je však souvislost mezi těmito koncepty nulová. V diskusi proto upozorňujeme na nutnost věnovat zvýšenou pozornost těmto vztahům vzhledem k jejich nejednoznačnosti.
Abstract (in English)
The paper deals with searching connections between religiosity and quality of life in senior population. The topic is coming out of the increasing social stress on searching ways how to best support the concept of quality of life within individual and population aging. Pursuant to findings of many foreign studies, which mainly document very positive correlation, we have been proving whether and to what extent is religiosity respectively spirituality an intervening force for quality of life of Czech seniors. The first part of the paper summarizes theoretical conceptions of the terms religiosity, spirituality and quality of life and their mutual interaction. The second part deals with the question of application of these connections to domestic surroundings. The analyses used the data from the European Value Survey. As indicators of religiosity were chosen percipated importance of the God for life, acceptance of the statement about the possibility of communication with the God or force majeure without necessity of joining ecclesiastic structures and frequency of attendance church service today and at the age of 12 years of respondents. The quality of life was monitored through subjective evaluation of health, happiness and satisfaction with life. Ours findings show that religious seniors do not have higher quality of life in the monitored dimensions than those ones who are not religious oriented respectively the worse quality of life especially subjective health is connected with higher religiosity/spirituality. However the connection between those concepts is zero in many monitored particular relations. In discussion, therefore, we draw attention to pay increased attention to these relations considering their ambiquity.
Links
GA13-34958S, research and development projectName: Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
K4_Vidovicova.pdf   File version Vidovićová, L. 10. 12. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 10. 12. 2013 10:49, Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638
  • a concrete person Ing. Alena Raisová, učo 36962
Attributes
 

K4_Vidovicova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
345,5 KB
Hash md5
2885ddd0efcf9ec62ef3e9b43eb564da
Uploaded/Created
Tue 10. 12. 2013 10:49

K4_Vidovicova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1136022/K4_Vidovicova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1136022/K4_Vidovicova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
41,9 KB
Hash md5
c1c265765dd6fcdf190204e438017ce6
Uploaded/Created
Tue 10. 12. 2013 10:49
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:23