Informační systém MU
DRESLEROVÁ, Gabriela, Mária HAJNALOVÁ and Jiří MACHÁČEK. Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice – Zadní hrúd (2009–2011) (The subsistence strategies of the early medieval population in the lower Dyje River region An archaeozoological and archaeobotanical evaluation of finds from the excavation in Kostice – Zadní hrúd (2009–2011)). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, p. 825-850. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice – Zadní hrúd (2009–2011)
Name (in English) The subsistence strategies of the early medieval population in the lower Dyje River region An archaeozoological and archaeobotanical evaluation of finds from the excavation in Kostice – Zadní hrúd (2009–2011)
Authors DRESLEROVÁ, Gabriela (203 Czech Republic, belonging to the institution), Mária HAJNALOVÁ (703 Slovakia) and Jiří MACHÁČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066597
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000334967800006
Keywords (in Czech) archeobotanika; archeozoologie; raný středověk; Velká Morava; subsistence
Keywords in English archaeobotany; archaeozoology; Early Middel Ages; Great Moravia; subsistence
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Changed: 13/10/2015 13:45.
Abstract
Článek seznamuje s vyhodnocením archeobotanických a archeozoologických vzorků z výzkumu v Kosticích – Zadním hrúdu (okr. Břeclav), realizovaného v letech 2009–2011. Přispívá k řešení otázek spojených se subsistenční strategií společnosti v období od 6. do počátku 13. stol. v oblasti dolního Podyjí (Česká republika). Zaznamenaný trend podporuje archeologický obraz osady, která v době Velké Moravy (9. stol.) tvořila subsistenční zázemí blízkého centra na Pohansku u Břeclavi. Po propadu způsobeném kolapsem velkomoravské společnosti (10. stol.) zde došlo k revitalizaci a následnému boomu celého sídlištního komplexu. V mladohradištním období (11. až 12. stol.), kdy zde vzniká centrální lokalita druhého řádu (trhová ves),produkuje sídliště poměrné široké spektrum plodin i kvalitní maso pro sebe, a možná i pro nedaleké právní centrum v přemyslovské Břeclavi.
Abstract (in English)
The article presents the evaluation of archaeobotanical and archaeozoological samples from the excavation in Kostice – Zadní hrúd (Břeclav distr.) conducted in 2009–2011. The work helps answer questions connected with the subsistence strategies of society in the period between the 6th century and the beginning of the 13th century in the lower Dyje River region of the Czech Republic. The recorded trend supports the archaeological image of a settlement that was part of the subsistence hinterland of the nearby centre at Pohansko near Břeclav during the period of Great Moravia in the 9th century. The decline caused by the collapse of Great Moravian society in the 10th century was followed by a revitalisation and subsequent boom in the entire settlement complex. In the Late Hillfort period (10th to 12th century), which saw the creation of a secondary location (market village), the settlement produced a relatively wide spectrum of crops and quality meat for its own needs and possibly also for the nearby administrative centre in Přemyslid Břeclav.
Links
GAP405/12/0111, research and development projectName: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Between Great and Přemyslid Moravia. The Archaeology of the Collapse and Recovery of Early Medieval Society
Displayed: 7/12/2022 08:50