DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku (The history of settlement and the cultural landscape in the lower Dyje (Thaya) River region in the Early Middle Ages). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, p. 663-705. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku
Name (in English) The history of settlement and the cultural landscape in the lower Dyje (Thaya) River region in the Early Middle Ages
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří MACHÁČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066600
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000334967800001
Keywords (in Czech) raný středověk; sídlištní struktura; centrální místa; dálkový obchod; mince; závaží; archeologická prospekce
Keywords in English Early Middle Ages; settlement structure; central site; long-distance trade; coins; weights; archaeological survey
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Changed: 13. 10. 2015 13:45.
Abstract
Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v období od 6. do 13. století. Mimořádně významným výsledkem je objev centra druhého řádu na katastru obce Kostice s bohatými povrchovými nálezy keramiky, mincí, šperku, obchodních závaží a dalších artefaktů z neželezných kovů, které na konci 10. stol. nahradilo starší velkomoravskou aglomeraci na Pohansku u Břeclavi.
Abstract (in English)
The article presents the results of systematic archaeological surveys in the lower Dyje (Thaya) River region in the southeast part of the Czech Republic. The area is described from the perspective of the natural environment and the history of archaeological research. The main attention is devoted to research from the years 2004–2012, including a description of the method combining analytical surface surveys, predictive modelling, aerial archaeology and metal detector surveys; project outcomes are also presented. The research project contributed to a deeper understanding of the history of the settlement structure in the lower Dyje River region between the sixth and thirteenth centuries. Of extraordinary importance was the discovery of a secondary centre within the cadastre of the village of Kostice, with rich surface finds of pottery, coins, jewellery, trading weights and other artefacts made of non-ferrous metals; this centre replaced an earlier Great Moravia agglomeration at Pohansko near Břeclav.
Links
GAP405/12/0111, research and development projectName: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Between Great and Přemyslid Moravia. The Archaeology of the Collapse and Recovery of Early Medieval Society
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dresler-Machacek_663-705.pdf Licence Creative Commons  File version Macháček, J. 12. 12. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 12. 12. 2013 12:57, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433
  • a concrete person prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
Attributes
 

Dresler-Machacek_663-705.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
26,4 MB
Hash md5
fd0aa88dc11add47a7165f643ef32a42
Uploaded/Created
Thu 12. 12. 2013 12:57

Dresler-Machacek_663-705.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
126,8 KB
Hash md5
f74d89591c36f36f097959c3144b52b0
Uploaded/Created
Thu 12. 12. 2013 12:57
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 10. 2022 21:03