SVATOŇOVÁ, Hana a Libor LNĚNIČKA. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA – MODELOVÝ REGION OSLAVANSKO. Geografické informácie, Nitra: UKF, 2013, roč. 17, 2/2013, s. 26 - 39. ISSN 1337-9453.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA – MODELOVÝ REGION OSLAVANSKO
Název česky POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA – MODELOVÝ REGION OSLAVANSKO
Název anglicky Postindustrial landscape - model region of Oslavany
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí) a Libor LNĚNIČKA (203 Česko, domácí).
Vydání Geografické informácie, Nitra, UKF, 2013, 1337-9453.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00065810
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Oslavany; průmyslový komplex; brownfield; rozvoj
Klíčová slova anglicky Oslavany; industrial complex; brownfield; postindustrial landscape
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Změněno: 26. 3. 2014 12:07.
Anotace
Společensko-ekonomické změny na přelomu 21. století znamenaly pro mnoho regionů České republiky výrazné problémy v oblasti restrukturalizace průmyslu. Omezení prvotního zpracování surovin v tradičních průmyslových regionech (Ostravsko – Karvinsko, Podbeskydí, Podkrušnohoří, Kladensko, Rosicko-Oslavansko) a výrazná orientace na „nové“ formy průmyslu (lehký elektrotechnický, high-technologie, výzkum, vývoj v automobilovém průmyslu atd.) přinesly výskyt nového fenoménu tzv. brownfields. Výskyt takovýchto zchátralých průmyslových areálů se negativně projevuje ve vnímání urbanistické koncepce postižených měst. Cílem následujícího příspěvku je prezentace výsledků základního výzkumu průmyslových změn v oblasti Oslavan. Město Oslavany patří mezi tradiční průmyslová města založená na těžebním průmyslu (Rosicko-oslavanský černouhelný revír), kde restrukturalizace průmyslu vedla k rozšíření rozsáhlých brownfields. V postindustriální době při ukončení všech minulých těžebních a průmyslových aktivit představují brownfields významnou překážku pro další rozvoj území. Příspěvek se snaží zmapovat a provést krátkou analýzu nového využití velkého průmyslového komplexu ve východní části města Oslavany. Nové rozvojové koncepce přijaté v rámci postiženého území mohou přinést nové možnosti ekonomického využití.
Anotace anglicky
Socio-economic changes at the turn of the 21st century meant major problems for many regions of the Czech Republic in the area of industrial restructuring. Limitations of primary processing of raw materials in traditional industrial regions (Ostrava – Karviná area, Podbeskydí, Foothills, Kladno, Rosicko-Oslavany) a strong focus on the "new" forms of industry (light electro-technical, high-technology, research and development in the automotive industry, etc.) brought appearance of a new phenomenon called brownfields. The occurrence of such a derelict industrial sites has a negative effect in the perception of urban design of the affected towns. The aim of the following study is to present of basic research of industrial change in the region of Oslavany. The city of Oslavany belongs to the traditional industrial cities, with economy based on mining industry (Rosice-Oslavany coal district), where industrial restructuring led to the expansion of large brownfields. In the post-industrial period at the end of all past mining and industrial activities, the brownfields are a significant obstacle for further development of the territory. This study tries to chart and to make a brief analysis of the new use of a large industrial complex in the eastern part of the city Oslavany. New development concepts adopted in the affected area can bring new opportunities for it‘s economic recovery.
Návaznosti
IAA300860903, projekt VaVNázev: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2020 05:26