VRZAL, Miroslav. Spiritualita a studium religionistiky: Sekulární akademické studium náboženství jakožto prostředek k vlastnímu spirituálnímu rozvoji studentů (Spirituality and the Study of Religions: Secular Academic Study of Religions as a Means of Personal Spiritual Developments of Students). In Spiritualita ve vzdělávání, Olomouc, 21.–22. říjen 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spiritualita a studium religionistiky: Sekulární akademické studium náboženství jakožto prostředek k vlastnímu spirituálnímu rozvoji studentů
Name (in English) Spirituality and the Study of Religions: Secular Academic Study of Religions as a Means of Personal Spiritual Developments of Students
Authors VRZAL, Miroslav.
Edition Spiritualita ve vzdělávání, Olomouc, 21.–22. říjen 2013, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English study of religions; students of the study of religions; spirituality; spiritual seeking
Changed by Changed by: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D., učo 178603. Changed: 15/11/2016 15:12.
Abstract
Religionistika je oborem, který se zabývá vědeckým studiem náboženství. Ve svém bádání se snaží vůči náboženství zachovávat neutrální postoj, což například znamená, že konkrétní náboženství odmítá propagovat, nebo naopak potírat. V České republice je studijní obor religionistika akreditován (mimo teologické fakulty) hned na několika akademických pracovištích veřejných vysokých škol. Motivace samotných studentů ke studiu tohoto oboru na vysoké škole však mohou být různé. Podle dat, získaných v rámci vlastního výzkumu v prostředí Ústavu religionistiky Filozofické fakulty v Brně, někteří z nich přímo spojují studium tohoto oboru s vlastním duchovním hledáním. Lze pak vyslovit tezi, že pro část studentů se sekulární (nenáboženské) akademické studium náboženství stává prostředkem osobního spirituálního rozvoje. Příspěvek se pak zabývá konkrétními aspekty studia religionistiky, které rozvoj osobní spirituality umožňují, i když to není jeho deklarovaným záměrem. Snaží se tedy odpovědět na otázku, proč vlastně může být studium religionistiky v sekulárním vzdělávacím systému předmětem zájmu studentů „duchovních hledačů“.
Abstract (in English)
Study of Religions is a discipline which deals with scientific study of religions. In its research it seeks to maintain a neutral attitude, which means for example that it refuses to promote or deny a particular religion. The field of study – Study of Religions - is accredited (outside the Faculty of Theology) at several academic departments at public universities. Motivation of the students themselves to study this discipline at universities may be various. According to data obtained during my own internal research in the environment of the Department for the Study of Religions, Faculty of Arts in Brno, some students directly link this field of study with their own spiritual seeking. It can be supposed that for a part of the students, secular (non-religious) academic study of religion becomes a means of personal spiritual development. The contribution focuses on the specific aspects of the Study of Religions which allow the development of personal spirituality, even though it is not its declared intention. The contribution tries to answer the question why the study of religion in secular system of education may be the item of interest of the students ‘spiritual seekers’.
Links
MUNI/21/VRZ/2013, internal MU codeName: Vliv studia religionistiky na náboženskou identitu studentů
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
PrintDisplayed: 31/5/2020 20:01