ZÍTKOVÁ, Jitka. How pupils with special educational needs (and not anly they) perceive imagery at the second stage of basic schools. In Sieglová, N., Zítková, J. SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 70-84. ISBN 978-80-210-6281-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name How pupils with special educational needs (and not anly they) perceive imagery at the second stage of basic schools
Name in Czech Obraznost v recepci žáků 2. stupně základní školy (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami
Authors ZÍTKOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education, p. 70-84, 15 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070756
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6281-8
Keywords (in Czech) metaforické pojmenování; frazeologismus; rčení; dešifrace významu; žáci základní školy; výzkum; dotazník; dyslexie; školní úspěšnost; porozumění uměleckému textu; čtenářství
Keywords in English metaphorical meaning; idiomatic denomination; saying; understanding the shifted meaning; basic school pupils; research; questionnaire; dyslexia; school results; understanding an artistic text; reading
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., učo 789. Changed: 14/3/2014 14:17.
Abstract
The chapter introduces results of a research of the understanding of fixed and artistic metaphorical denominations by pupils of the 8th grade of basic school. We examined the influence of a specific learning disorder (dyslexia), school results, the general understanding of texts, reading customs and gender on the level of understanding several well-known idioms and also a more extensive poetic image. Among the basic findings are an expected connection between skills of pupils and adequate responses and quite a numerous percentage of missing explanations of all types of metaphorical expressions. Certain differences, especially between boys and girls, and also among pupils with various reading experience, were found out in the ability of decoding fixed and original indirect denominations. When decoding a poetic image - unlike the explanation of fixed sayings - boys proved to be more skilful and more frequent readers. These and other partial pieces of knowledge in this paper are meant as an incentive for a more intensive work with metaphorical denominations in all aspects of the subject Czech language.
Abstract (in Czech)
Kapitola představuje výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala porozumění ustáleným i uměleckým obrazným pojmenováním u žáků 8. ročníku základní školy. Byl sledován vliv specifické poruchy učení (dyslexie), prospěchu, obecného porozumění textům, čtenářství i pohlaví na úroveň porozumění několika známým frazeologismům a také rozsáhlejšímu básnickému obrazu. Mezi základní zjištění patří očekávaná souvislost mezi schopnostmi žáků a adekvátností odpovědí a také nemalé procento zcela chybějících výkladů všech typů obrazných vyjádření. Ve schopnosti dešifrace ustálených a originálního nepřímého pojmenování byly zjištěny i určité rozdíly, zejména mezi chlapci a dívkami a také mezi žáky s různou kvantitou individuálního čtenářství. V dešifraci básnického obrazu se – oproti výkladu ustálených rčení – projevili jako lepší chlapci a největší čtenáři. Tyto i další dílčí poznatky v této kapitole jsou míněny jako impulzy pro intenzivnější práci s obraznými pojmenováními ve všech složkách předmětu český jazyk.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 16/8/2022 00:01