ZÍTKOVÁ, Jitka. How pupils with special educational needs (and not anly they) perceive imagery at the second stage of basic schools. In Sieglová, N., Zítková, J. SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 70-84. ISBN 978-80-210-6281-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How pupils with special educational needs (and not anly they) perceive imagery at the second stage of basic schools
Název česky Obraznost v recepci žáků 2. stupně základní školy (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami
Autoři ZÍTKOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education, od s. 70-84, 15 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070756
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6281-8
Klíčová slova česky metaforické pojmenování; frazeologismus; rčení; dešifrace významu; žáci základní školy; výzkum; dotazník; dyslexie; školní úspěšnost; porozumění uměleckému textu; čtenářství
Klíčová slova anglicky metaphorical meaning; idiomatic denomination; saying; understanding the shifted meaning; basic school pupils; research; questionnaire; dyslexia; school results; understanding an artistic text; reading
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., učo 789. Změněno: 14. 3. 2014 14:17.
Anotace
The chapter introduces results of a research of the understanding of fixed and artistic metaphorical denominations by pupils of the 8th grade of basic school. We examined the influence of a specific learning disorder (dyslexia), school results, the general understanding of texts, reading customs and gender on the level of understanding several well-known idioms and also a more extensive poetic image. Among the basic findings are an expected connection between skills of pupils and adequate responses and quite a numerous percentage of missing explanations of all types of metaphorical expressions. Certain differences, especially between boys and girls, and also among pupils with various reading experience, were found out in the ability of decoding fixed and original indirect denominations. When decoding a poetic image - unlike the explanation of fixed sayings - boys proved to be more skilful and more frequent readers. These and other partial pieces of knowledge in this paper are meant as an incentive for a more intensive work with metaphorical denominations in all aspects of the subject Czech language.
Anotace česky
Kapitola představuje výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala porozumění ustáleným i uměleckým obrazným pojmenováním u žáků 8. ročníku základní školy. Byl sledován vliv specifické poruchy učení (dyslexie), prospěchu, obecného porozumění textům, čtenářství i pohlaví na úroveň porozumění několika známým frazeologismům a také rozsáhlejšímu básnickému obrazu. Mezi základní zjištění patří očekávaná souvislost mezi schopnostmi žáků a adekvátností odpovědí a také nemalé procento zcela chybějících výkladů všech typů obrazných vyjádření. Ve schopnosti dešifrace ustálených a originálního nepřímého pojmenování byly zjištěny i určité rozdíly, zejména mezi chlapci a dívkami a také mezi žáky s různou kvantitou individuálního čtenářství. V dešifraci básnického obrazu se – oproti výkladu ustálených rčení – projevili jako lepší chlapci a největší čtenáři. Tyto i další dílčí poznatky v této kapitole jsou míněny jako impulzy pro intenzivnější práci s obraznými pojmenováními ve všech složkách předmětu český jazyk.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 21:06