VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování (Early Intervention as a Resource of Inclusive Approaches to Children at Risk of Behavioral Disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. ISBN 978-80-210-6518-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování
Name (in English) Early Intervention as a Resource of Inclusive Approaches to Children at Risk of Behavioral Disorders
Authors VOJTOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie PAVLOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 179 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071079
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6518-5
Keywords (in Czech) drama; speciální pedagogika; intervence; resilience; výzkum; dítě v riziku poruchy chování; porucha chování;.
Keywords in English Drama; special education; intervention; resilience; research; child at risk of behavior disorder; behavior disorder.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 10/4/2014 16:29.
Abstract
Centrálním tématem publikace jsou specifika edukačních potřeb dětí v institucionální výchově dětského domova a jejich naplňování s využitím intervence formou dramatické výchovy. Autorky předkládají odborníkům z praxe příklady výzkumem ověřených strategií cílené intervence, které posilují sociální kompetence dětí. Aktivity jsou zaměřeny na snížení rizika problémů v jejich chování a na posílení jejich resilience.
Abstract (in English)
The key topic of the publication involves the specifics of educational needs of children in educational institutions and their implementation with the use of intervention in the form of drama education. The authors present to the practitioners examples of research proven strategies of targeted intervention which reinforce children’s social competences. The activities are concentrated on the reduction of problems in their behavior and on the strengthening of their resilience.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 7/12/2021 19:39