HORÁKOVÁ, Radka. Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky (Using of the Ling Sounds as a Tool for Correct Functioning Control of the Hearing Device). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1st ed. Brno: Paido, 2013. p. 185-196. ISBN 978-80-7315-246-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky
Name (in English) Using of the Ling Sounds as a Tool for Correct Functioning Control of the Hearing Device
Authors HORÁKOVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII, p. 185-196, 12 pp. 2013.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071101
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-246-8
Keywords (in Czech) sluchové postižení; sluchová protetika; sluchadla; kochleární implantát; FM systém; sluchová zkouška; test Lingových zvuků
Keywords in English hearing impairment; hearing instruments; hearing aids; cochlear implant; FM system; hearing test; Ling – 6 sound test
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Radka Horáková, Ph.D., učo 22250. Changed: 2. 3. 2014 22:24.
Abstract
Kapitola je zaměřena na problematiku užívání kompenzačních pomůcek u osob s postižením sluchu. Důraz je kladen především na dětskou populaci, protože u této věkové kategorie je mnohdy velmi obtížné určit, zda příslušná sluchová pomůcka (sluchadlo či kochleární implantát) přináší dítěti užitek v oblasti rozvoje mluvené řeči. V rámci provedeného kvalitativního výzkumného šetření, jehož výsledky jsou v článku obsaženy, proběhlo pozorování dvou chlapců se sluchovým postižením předškolního věku. V obou případech byly využívány Lingovy zvuky jako nástroj pro hodnocení jejich reakcí v řečových frekvencích.
Abstract (in English)
The chapter is focused on the using of assistive hearing and listening devices in people with hearing impairment. The emphasis is placed mainly on the children population, because in this age group it is often very difficult to determinate whether the hearing instrument (hearing instrument or cochlear implant) is appropriate and brings the benefit for the speech acquisition. In the conducted qualitative research study, the results of which are included in the article, observation was conducted with two boys with hearing impairment in preschool age. In both cases The Ling - 6 sounds were used as a tool for evaluating the responses of speech frequencies.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:24