Informační systém MU
FIALOVÁ, Ilona. Osoby se zdravotním postižením z pohledu žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol (Persons with Health Disabilities from the Point of View of Pupils in 8th and 9th Grade of Primary Schools). In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1st ed. Brno: Paido, 2013. p. 127-136. ISBN 978-80-7315-245-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osoby se zdravotním postižením z pohledu žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol
Name (in English) Persons with Health Disabilities from the Point of View of Pupils in 8th and 9th Grade of Primary Schools
Authors FIALOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. p. 127-136, 10 pp. 2013.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071128
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-245-1
Keywords (in Czech) zdravotní postižení; integrace; inkluze; žák; základní škola; pedagog; speciální pedagog
Keywords in English health disabilities; integration; inclusion; pupil; primary school; teacher; special education teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 4/2/2014 19:34.
Abstract
V kapitole je prezentován výzkum, který byl zaměřen na analýzu postojů, znalostí a informovanosti žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol, ohledně osob se zdravotním postižením. Pokusili jsme se zjistit, zda jsou žákům poskytovány dostatečné informace týkající se problematiky osob se zdravotním postižením a zda si na jejich základě mohou vytvořit vhodné postoje a názory na tyto jedince. Dále kapitola obsahuje stručná teoretická východiska řešené problematiky a prezentuje vybrané výsledky výzkumného šetření.
Abstract (in English)
The chapter presents research that focused on the analysis of knowledge and awareness of pupils in 8th and 9th grades of primary school regarding persons with health disabilities. We attempted to determine whether pupils are provided with sufficient information concerning issues of persons with health disabilities and whether they can develop appropriate attitudes to individuals with disabilities. The chapter provides a brief theoretical background and presents selected results of the survey.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 14/8/2022 08:14