Informační systém MU
JEŽEK, Stanislav. Aktuální pojetí autonomie v psychologii (Current conceptualizations of autonomy in psychology). Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, vol. 58, No 1, p. 31-40. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální pojetí autonomie v psychologii
Name in Czech Aktuální pojetí autonomie v psychologii
Name (in English) Current conceptualizations of autonomy in psychology
Authors JEŽEK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2014, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.239
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073459
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000333227400004
Keywords (in Czech) autonomie; psychologie osobnosti; vývojová psychologie,
Keywords in English autonomy; personality psychology; developmental psychology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 27. 4. 2015 13:42.
Abstract
Vzhledem k množství termínů používaných k popisu svobodného, nezávislého fungování individua a s ohledem na význam této myšlenky pro celoživotní vývoj poskytuje článek přehled aktuálně používaných psychologických pojetí autonomie. Přehled je strukturován podle dvou pohledů: psychologie individuálních rozdílů a vývojové psychologie s důrazem na adolescenci a ranou dospělost. Různá pojetí autonomie lze z obou hledisek roztřídit do dvou skupin: zkušenostně subjektivní autonomii zaměřenou na zkušenost volby a utváření vlastního chování a objektivní autonomii zaměřenou na specifické druhy mezilidské (ne)závislosti a její vývoj. Zvláště v těchto přístupech je obsah všech individuálních konstruktů zřejmý z jejich operacionalizací, které jsou do přehledu také zahrnuty.
Abstract (in English)
With respect to the multitude of terms used to describe free, independent functioning of an individual and to the salience of this idea in life-span development, this study provides a review of the concepts of autonomy currently used in psychology. The review is structured from two perspectives: psychology of individual differences and developmental psychology with emphasis on adolescence and emerging adulthood. From both these perspectives the reviewed concepts of autonomy may be categorised into two groups: experiential-subjective autonomy focused on the experience of choice and authorship of own behaviour and objective concepts focusing on specific kinds of interpersonal (in) dependence and its development. Especially with the latter approaches the content of each individual construct is clear from their operationalizations that are also included in the review.
Links
GAP407/12/0854, research and development projectName: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Czech Science Foundation, Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity
Displayed: 9. 2. 2023 12:47