KYSELO, A and Veronika RODRIGUEZOVÁ. Místo, kde žijeme jako zrcadlo našich osudů (The place we live in as a mirror of our destinies). In 18. ročník celostátního semináře Dramatická výchova ve škole, Jičín 2014. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místo, kde žijeme jako zrcadlo našich osudů
Name (in English) The place we live in as a mirror of our destinies
Authors KYSELO, A and Veronika RODRIGUEZOVÁ.
Edition 18. ročník celostátního semináře Dramatická výchova ve škole, Jičín 2014, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výukový program; narativní, ikonické a hmotné prameny; paměťová instituce; 1. světová válka; regionální výchova
Keywords in English educational programme; narrative, iconic and material sources; memory institution; World War I; regional education
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Changed: 17/3/2014 14:26.
Abstract
Interaktivní týdenní workshop spojený s teoretickými přednáškami v rámci 18. ročníku celostátního semináře Dramatická výchova ve škole. Hlavní linií dílny se stalo téma 1. světové války (aktuálního tématu z moderních dějin), které poskytlo látku pro sociální mapování, výuku regionálních dějin s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí (vlastivěda, občanská výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova). Faktografickým východiskem se staly historické prameny (hmotné, písemné, obrazové, zvukové) a archivní materiály expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně.
Abstract (in English)
Interactive one-week workshop connected with theoretical lectures within the scope of 18th national seminar of Drama education at school. The main line of the workshop was the topic of World War I (actual topic from modern history), which provided the material for social mapping, tuition of regional history overlapping to other domains (homeland study, civics, history, Czech language, geography, tuition of music and visual art). Factual resources were historical sources (material, written, pictorial, sonic) and archive materials from the exhibition of the Regional museum and gallery in Jičín.
PrintDisplayed: 31/1/2023 18:09