Informační systém MU
CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 24-29. ISBN 978-80-210-6605-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii
Název anglicky Quizzes, puzzles and card games as a motivation tool in chemistry
Autoři CÍDLOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Michaela PETRŮ (203 Česká republika).
Vydání první. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, od s. 24-29, 6 s. 2013.
Nakladatel Masarykova Univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071496
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6605-2
Klíčová slova česky motivace; chemie; kvízy; hry
Klíčová slova anglicky motivation; chemistry; quizzes; games
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 31. 3. 2014 12:22.
Anotace
V příspěvku jsou stručně představeny dvě práce autorek zaměřené na hry, luštění chemických kvízů, křížovek s chemickou problematikou apod. a jsou uvedeny některé zkušenosti s jejich využitím. Již dříve bylo dokázáno, že využití cíleně připravených karetních her ve výuce jednoho konkrétního učiva může zvýšit efektivitu výuky. Pokud jde o vliv na dlouhodobější studijní výsledky, autorky provedly experiment se slibnými výsledky naznačujícími, že by i tímto způsobem mohla motivace hrami být efektivní. Experiment však byl proveden s relativně malým počtem žáků. Byl též učiněn pokus o zjištění vlivu využití motivačních úloh na vztah žáků 8. a 9. třídy základní školy k chemii. Výsledky tohoto experimentu trvajícího 1,5 roku naznačují, že k částečnému kladnému ovlivnění vztahu žáků k chemii skutečně dojít mohlo, přesto však autorky nabádají k opatrné interpretaci výsledků, protože na vztah žáků k vyučovacímu předmětu má vliv celá řada faktorů, jejichž působení nelze zabránit.
Anotace anglicky
The paper briefly presents two works of authors focused on games, solving chemical quizzes, crosswords with chemical problems , etc. and some experience with their use . It has previously been shown that the use of purpose-prepared card games in teaching a particular subject matter can increase the effectiveness of teaching. As for the influence on longer-term study results, the authors conducted an experiment with promising results suggesting that in this way could the motivation by games be also effective. However, the experiment was arranged with a relatively small number of pupils. We also attempted to determine the effect of use of motivational tasks on the relationship the 8th and 9th grade pupils of primary school to chemistry. The results of this experiment (lasting 1.5 years) suggest that a partial positive influence on the relationship of pupils to chemistry could indeed occur, yet the authors urge for cautious interpretation of the results, because the relationship of pupils to any subject is influenced by a number of factors whose effects can not be avoided.
Zobrazeno: 7. 7. 2022 13:16