Informační systém MU
CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii (Quizzes, puzzles and card games as a motivation tool in chemistry). In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. p. 24-29. ISBN 978-80-210-6605-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii
Name (in English) Quizzes, puzzles and card games as a motivation tool in chemistry
Authors CÍDLOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela PETRŮ (203 Czech Republic).
Edition první. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, p. 24-29, 6 pp. 2013.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071496
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6605-2
Keywords (in Czech) motivace; chemie; kvízy; hry
Keywords in English motivation; chemistry; quizzes; games
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 31/3/2014 12:22.
Abstract
V příspěvku jsou stručně představeny dvě práce autorek zaměřené na hry, luštění chemických kvízů, křížovek s chemickou problematikou apod. a jsou uvedeny některé zkušenosti s jejich využitím. Již dříve bylo dokázáno, že využití cíleně připravených karetních her ve výuce jednoho konkrétního učiva může zvýšit efektivitu výuky. Pokud jde o vliv na dlouhodobější studijní výsledky, autorky provedly experiment se slibnými výsledky naznačujícími, že by i tímto způsobem mohla motivace hrami být efektivní. Experiment však byl proveden s relativně malým počtem žáků. Byl též učiněn pokus o zjištění vlivu využití motivačních úloh na vztah žáků 8. a 9. třídy základní školy k chemii. Výsledky tohoto experimentu trvajícího 1,5 roku naznačují, že k částečnému kladnému ovlivnění vztahu žáků k chemii skutečně dojít mohlo, přesto však autorky nabádají k opatrné interpretaci výsledků, protože na vztah žáků k vyučovacímu předmětu má vliv celá řada faktorů, jejichž působení nelze zabránit.
Abstract (in English)
The paper briefly presents two works of authors focused on games, solving chemical quizzes, crosswords with chemical problems , etc. and some experience with their use . It has previously been shown that the use of purpose-prepared card games in teaching a particular subject matter can increase the effectiveness of teaching. As for the influence on longer-term study results, the authors conducted an experiment with promising results suggesting that in this way could the motivation by games be also effective. However, the experiment was arranged with a relatively small number of pupils. We also attempted to determine the effect of use of motivational tasks on the relationship the 8th and 9th grade pupils of primary school to chemistry. The results of this experiment (lasting 1.5 years) suggest that a partial positive influence on the relationship of pupils to chemistry could indeed occur, yet the authors urge for cautious interpretation of the results, because the relationship of pupils to any subject is influenced by a number of factors whose effects can not be avoided.
Displayed: 17/8/2022 10:04