Informační systém MU
RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení (Grounded theory procedures as a possibility of research reflexion of my own paedagogical work). In Věra Ježková (Ed.). KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, 2012. p. 326-339. ISBN 978-80-7290-620-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení
Name (in English) Grounded theory procedures as a possibility of research reflexion of my own paedagogical work
Authors RODRIGUEZOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. p. 326-339, 14 pp. 2012.
Publisher Univerzita Karlova
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00071521
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7290-620-8
Keywords (in Czech) výukový program; tematická kooperativní výuka; hra v roli; obrazový text; konstruktivistické pojetí výuky; zakotvená teorie
Keywords in English educational programme; thematic cooperative education; play in role; visual text; constructivist concept of education; grounded theory
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Changed: 17. 3. 2014 14:19.
Abstract
Příspěvek přináší vybrané výsledky empirického šetření, zaměřeného na problematiku autorských výukových programů pro vzdělávací oblast Člověk a společnost. Tyto programy představují aplikaci konstruktivistického pojetí a propojují oblast dějepisu s oblastí dramatické výchovy. Základní koncepční princip představuje hra v roli ve formě živého obrazu (still picture) jako způsob práce s textem. Zvolená kvalitativní metodologie vychází ze strategií zakotvené teorie (grounded theory) a odpovídá typu akčního deskriptivního výzkumu.
Abstract (in English)
The paper brings selected results of an empirical enquiry aimed at the topic of authored educational programmes for the educational area of Man and Society. These programmes represent an application of a constructivist concept and interconnect the domain of history with the domain of drama education. The basic concept principle is represented by the play in a role in a form of a still picture as a way of working with the text. The chosen qualitative methodology issues from the strategies of grounded theory and responds to the type of action descriptive research.
Displayed: 27. 9. 2022 02:54