HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jana PŘIBYLOVÁ. Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku. Klinická psychologie a osobnost, Brno: MUNI PRESS, 2013, 02/01/2013, s. 5-14. ISSN 1805-6393.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku
Název česky Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku
Název anglicky Gender differences in the results Scales characteristics
Autoři HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jana PŘIBYLOVÁ.
Vydání Klinická psychologie a osobnost, Brno, MUNI PRESS, 2013, 1805-6393.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky škála charakteristik nadání děti předškolního věku rodové rozdíly
Klíčová slova anglicky characteristics of giftedness scale children of preschool age gender differences
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 30. 10. 2014 12:10.
Anotace
Výzkumná studie se zabývala analýzou rodových rozdílů ve výsledcích plošného skríninku nadání u dětí předškolního věku metodou CGS (Characteristics of Giftedness Scale). Skríninku se zúčastnilo 807 dětí z 18 mateřských škol v gesci Královéhradeckého magistrátu, metoda CGS byla administrována jejich učitelkám. Výsledky ukazují, že v nadcházejícím školním roce lze očekávat 35 žáků prvních tříd s mimořádným rozumovým nadáním, což odpovídá 4 % dětí (ve sledované oblasti) předškolního věku. Metoda tak nominovala přibližně dvojnásobný počet dětí do procesu identifikace mimořádného nadání, než je očekáváno v populaci (dle principu Gaussovy křivky normálního rozložení). Sledování rodových rozdílů ukázalo, že v rámci tohoto skríninku se dívky jevily jako celkově nadanější. Výsledný rozdíl může být dán do souvislosti s všeobecně rychlejším zráním dívek, s odlišným vývojem, respektive průběhem zrání CNS (dívčí mozek je lépe predisponován k výkonům souvisejícím s řečí a jemnou motorikou, na nichž velkou částí leží jádro školní zralosti), a v neposlední řadě též s rodovými stereotypy (faktem je, že hodnotitelkami byly ženy a autorkou skríninkové metody je rovněž žena). Tyto hypotézy je nutno dále prověřit.
Anotace anglicky
The research study examines the analysis of gender differences in the results of wide giftedness screening on preschol children by CGS method. Screening was attended by 807 children ( 85 % of all preschoolers ) from 18 nursery schools under the control of the municipality Hradec Králové , CGS was filled by their classroom teacher. The results show that, according to teachers, we can expect the upcoming school year 35 first-graders with exceptional intellectual giftedness, representing 4% of preschoolers. Method nominated approximately twice the number of gifted children than expected in the population (according to the principle of Gaussian normal distribution). The analysis of gender differences showed that in this screening appears to be a generally more gifted girls. The resulting difference can be put into the context of the generally faster maturation of girls with different brain development (girls‘ brains are predisposed to better performance associated with speech and fine motor skills, which is the core of school readiness), and last but not least, with family stereotypes (the fact is that the evaluators were women and author of screening methods is also female). These hypotheses, however, need further examination.
Návaznosti
GAP407/11/0426, projekt VaVNázev: Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 16:04