VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 233-237. ISBN 978-80-261-0374-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ
Název česky Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ
Název anglicky Current status of creating computer models at primary and high schools
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání 1. vyd. Plzeň, Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti, od s. 233-237, 5 s. 2013.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0374-5
Klíčová slova česky graf; model; výzkumné šetření
Klíčová slova anglicky graph; model; research survey
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 17. 9. 2014 19:47.
Anotace
Modelování různých dějů a jevů se používá v technice a vědě relativně dlouho, jeho výhody je však možno využít i ve vzdělávání. Počítačové modely a vizualizace jevů pomocí modelů pomáhají žákům v pochopení zkoumaných jevů. Navíc získané hodnoty modelované situace bývají prezentovány graficky, kdy vztah mezi nezávislou a závislou proměnnou je jasně rozpoznatelný - to přináší přidanou hodnotu pro pochopení fyzikální podstaty jevu nebo děje. Při modelování pracujeme většinou se změnou jedné veličiny po elementárních krocích, žáci tak mohou pozorovat vliv této změny na stav celého systému. Uvedený přístup může nahradit nedostatečný matematický aparát potřebný k řešení studované problematiky. Současný stav problematiky byl zjišťován výzkumným šetřením na populaci učitelů na ZŠ, G a SŠ. Článek ukazuje další cestu pro zvýšení četnosti používání modelování ve výuce pomocí webového prostředí.
Anotace anglicky
Modeling of different processes and phenomena is used in technology and science a relatively long period; however its advantage can be exploiting in education. Computer models and visualization of phenomena help students to understand the physical background of studied phenomena. In addition, the results of the modeled situations are presented mostly in a chart. So, the relationship between the independent and dependent variable is clearly recognizable and this brings added value to the understanding of the physical nature of the phenomenon. The modeling change mostly one variable in a little step and students can see the impact of this change on the state of the studied system. Such approach can replace the lack of mathematic apparatus necessary to solve the problems studied. The current state of the problem was examined research survey on the population of teachers in primary schools, secondary schools and G. The paper shows another way to increase the frequency of use of modeling in teaching via the Web environment.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 04:44