FIALOVÁ, Ilona. Specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií (Specific Features in Teaching Pupils with Epilepsy). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 191-210. ISBN 978-80-210-6646-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií
Name (in English) Specific Features in Teaching Pupils with Epilepsy
Authors FIALOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. p. 191-210, 20 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071798
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6646-5
Keywords (in Czech) zdravotní znevýhodnění; výchova a vzdělávání; epilepsie; žák; pedagog; rodina; klasifikace žáka s epilepsií; tvůrčí činnost; pohybová aktivita
Keywords in English health disadvantage; education and training; epilepsy; pupil; teacher; family; classifications pupil with epilepsy; creative activity; physical activity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 21. 3. 2014 11:51.
Abstract
Kapitola je věnována výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním se zřetelem na epilepsii. Žáci se zdravotním znevýhodněním, kam patří také žáci s diagnózou epilepsie, jsou přirozeně integrovaní a z pedagogického hlediska jsou považováni za řádné žáky, s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby, které plynou z jejich onemocnění. V kapitole jsou dále uvedena teoretická východiska řešené problematiky, zdůrazněna je role učitele v edukačním procesu a jsou zde také uvedena určitá specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií. Text obsahuje několik doporučení pro učitele běžných základních škol, kteří se ve svých třídách s žákem s epilepsií setkávají. V závěru kapitoly je jako příklad uvedena případová studie žákyně s epilepsií, která byla zpracována v rámci výzkumných šetření Výzkumného záměru MSM0021622443.
Abstract (in English)
The chapter presents the education of students with epilepsy. Pupils with epilepsy are naturally integrated into primary schools. This chapter also presents the theoretical background and status of teachers in the educational process. There are specifics in the education of students with epilepsy. Text contains recommendations for primary school teachers who have a student with epilepsy in the classroom. At the end of the chapter as case study of pupil with epilepsy.The case study was prepared in the surveys Research project MSM0021622443.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 15:49