KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. (Methodology for the optimization of the institutional environment in rail transport in the Czech Republic.). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice.
Name (in English) Methodology for the optimization of the institutional environment in rail transport in the Czech Republic.
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr MLSNA (203 Czech Republic), Tomáš NIGRIN (203 Czech Republic), Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk TOMEŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00065544
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) železniční doprava; regulační orgán; poplatky za přístup na infrastrukturu; liberalizace železnic
Keywords in English rail industry; regulation authority; infrastructure fees; liberalization of railways
Technical parameters Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-MDČR uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Ministerstvo dopravy ČR (IČ 66003008, zastoupené JUDr. Ondřejem Michalčíkem ondrej.michalcik@mdcr.cz) jako příjemce na straně druhé.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Changed: 3. 11. 2014 10:32.
Abstract
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vyřešení otázky absence regulačního orgánu pro sektor železniční dopravy dle požadavků evropské legislativy; dále postup liberalizace železniční dopravy skrze minimalizaci bariér volného podnikání s jasným vymezením činnosti správce infrastruktury a jeho role ve vztahu k incumbentovi (konkrétně v případě České republiky dokončením vydělení infrastruktury a činností spojených s údržbou a řízením sítě od Českých drah). S tím souvisí doporučený postup pro transparentní a nediskriminační stanovení poplatků za použití dopravní cesty včetně odběru trakční energie a rekuperace, s cílem dosáhnout ekonomické rovnováhy mezi užitím cesty a náklady na zajištění provozu na ní. Metodika navrhuje přidělení kapacity na základě ekonomických stimulů (cena cesty ve vazbě na kvalitu, resp. s možností jejich dražby) spolu s uzavřením několikaleté rámcové smlouvy, což by na základě koncepčních požadavků objednatelů a dopravců upřesňovalo strategii investičního rozvoje sítě. Pro osobní dopravu metodika navrhuje základní varianty vzájemného uznávání jízdních dokladů mezi dopravci.
Abstract (in English)
The content of this methodology is the recommended procedure for resolving the question of the absence of a regulatory authority of rail industry according to European legislation; further the process of liberalization of rail transport through minimizing barriers to free enterprise with a clear definition of the activity of an infrastructure and its role in relation to the incumbent. Related to this is the recommended procedure for transparent and non-discriminatory infrastructure pricing, including sampling traction and energy recovery, to achieve economic balance between the use of the infrastructure and operation costs. The methodology proposes the allocation of capacity on the basis of economic incentives (costs in relation to quality, auctions) together with framework agreements. For passenger transport methodology proposes the basic variant of mutual recognition of travel documents between carriers.
Links
TD010063, research and development projectName: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  File version Kvizda, M. 30. 11. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 30. 11. 2015 14:43, prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
Attributes
 

Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,1 MB
Hash md5
939e4e2c32ad460db6786d7b4c3bd782
Uploaded/Created
Mon 30. 11. 2015 14:43

Metodika_MDCR_2013_definitivni.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
378,7 KB
Hash md5
913ce7a3147e556b9cfc544d4bf2d9a7
Uploaded/Created
Mon 30. 11. 2015 14:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 21:15