ZBÍRAL, David. Pojednání „O katarské herezi v Lombardii“ (1190/1215) (The Treatise “On Cathar Heresy in Lombardy” (1190/1215)). Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 2, p. 215-247. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojednání „O katarské herezi v Lombardii“ (1190/1215)
Name (in English) The Treatise “On Cathar Heresy in Lombardy” (1190/1215)
Authors ZBÍRAL, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Religio: revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2013, 1210-3640.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066877
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) De heresi catharorum in Lombardia; kataři; Lombardie; italské katarství; identita; protikacířský diskurz; středověká hereze; konstrukce hereze; dekonstrukce
Keywords in English De heresi catharorum in Lombardia; Cathars in Lombardy; Italian Catharism; identity; anti-heretical discourse; medieval heresy; invention of heresy; deconstruction
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 1/4/2014 14:10.
Abstract
Tato studie předkládá komentovaný český kritický překlad anonymního textu, který jeho objevitel Antoine Dondaine pojmenoval De heresi catharorum in Lombardia. Překlad je založen na edici basilejského rukopisu (Basel, Universitätsbibliothek, ms. C.V.17, fol. 85r-87v) v Antoine Dondaine (ed.), "La hiérarchie cathare en Italie I: Le De heresi catharorum", Archivum Fratrum Praedicatorum 19, 1949, 306-312. Úvod shrnuje a rozvíjí argumenty ve prospěch rané datace textu (mezi 1190 a 1215). Kromě poznámek ke konkrétním úryvkům textu je v závěrečném komentáři rozpracováno téma obrazu katarských církví jako institucí disponujících velmi určitými naukami a vysokou měrou uvědomění vlastní identity, dějin a sukcese v biskupském svěcení. Na pozadí současných debat o "konstruování hereze" a o dekonstrukci protikacířských diskurzů článek argumentuje ve prospěch pojetí De heresi nikoli jako polemické vyprávěnky (jak se domnívá Jean-Louis Biget), nýbrž jako vícehlasého vyprávění nevycházejícího toliko z polemického vědění, ale i z vyprávění nekonformních křesťanů samotných. Tento závěr vědomě vystupuje proti současnému dekonstrukcionistickému trendu v bádání o nekonformních křesťanských hnutích evropského středověku.
Abstract (in English)
This article presents a Czech translation with commentary of the anonymous text entitled De heresi catharorum in Lombardia by its finder and editor, Antoine Dondaine. The translation is based on the edition of the Basel manuscript (Basel, Universitätsbibliothek, ms. C.V.17, fol. 85r-87v) in Antoine Dondaine (ed.), "La hiérarchie cathare en Italie I: Le De heresi catharorum", Archivum Fratrum Praedicatorum 19, 1949, 306-312. The introduction summarizes and develops the arguments in favor of a very early date for the text, between 1190 and 1215. Besides notes on particular passages of the text, one topic is commented on in greater detail: the image of Cathar churches as having very definite teachings and a solid awareness of their own identity, history and succession in the episcopal ordination. Against the background of current discussions on the "invention of heresy" and on the deconstruction of anti-heretical discourses, the article argues that there are good reasons not to consider the narrative in the De heresi a mono-vocal polemical fable – as Jean-Louis Biget has claimed, following and slightly simplifying Gabriele Zanella's ideas – but a relatively fair poly-vocal narrative trying to make sense of Cathar groups using not only polemical knowledge but also the narratives of the non-conformists themselves. This conclusion deliberately counters the current deconstructionist trend, eye-opening in many ways but highly ideological when transformed into a dogma sweeping away what interpretive historical work should remain in the first place, i.e. the patient and close reading of sources.
Links
GAP401/12/0657, research and development projectName: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 1/12/2020 13:50