HAJDÍKOVÁ, Táňa, Lenka KOMÁRKOVÁ and Petr PIROŽEK. KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR (COMPARISON OF LEGAL FORMS OF HOSPITALS OPERATING IN HEALTH SERVICES ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC). In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. p. 254-261. ISBN 978-80-7435-366-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR
Name in Czech KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR
Name (in English) COMPARISON OF LEGAL FORMS OF HOSPITALS OPERATING IN HEALTH SERVICES ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC
Authors HAJDÍKOVÁ, Táňa (203 Czech Republic, guarantor), Lenka KOMÁRKOVÁ (203 Czech Republic) and Petr PIROŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. p. 254-261, 8 pp. 2014.
Publisher Nakladatelství Gaudeamus UHK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00073505
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7435-366-6
Keywords (in Czech) nemocnice; právní formy; hospodářský výsledek; počet zaměstnanců; počet hospitalizací
Keywords in English Hospitals; legal forms; net income; number of employees; number of hospitalizations
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 9. 4. 2015 13:34.
Abstract
Předmětem zpracovávaného tématu je diskuse nad úrovní poskytovaných zdravotnických služeb prostřednictvím různých právních forem. V souvislosti s provedenou transformací právní formy vybraných nemocnic lze vzhledem k proběhlému období jejich existence provést jejich zhodnocení. Článek si klade za cíl analyzovat nemocnice pomocí vybraných ukazatelů v letech 2007 a 2011 a zjistit rozdíl využívaných právních forem ve sledovaném období. Empirický výzkum byl proveden vyhodnocením sekundárních dat zjištěných z účetních výkazů a interních materiálů nemocnic z roku 2007 a 2011. Předpokládaný teoretický a praktický přínos povede ke zpracování návrhu souboru ukazatelů hodnotících finanční zdraví nemocnic, které souvisí s využitím jednotlivých právních forem.
Abstract (in English)
The subject of the processed topic is to discuss the level of health services through a variety of legal forms. In the context with the performed transformation of legal form of the selected hospitals we can evaluate the elapsed period of their existence. The article aims to analyze the hospitals by means of chosen indicators between 2007 and 2011, and find out the difference of legal forms used in the period. Empirical research has been conducted evaluating secondary data taken from the financial statements and internal materials of hospitals in 2007 and 2011. Expected theoretical and practical contribution will lead to the drafting of a set of indicators evaluating the financial health of hospitals, which are related to the use of legal forms.
Links
GAP403/12/1557, research and development projectName: Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 19:48