JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie
Název česky Užití didaktických médií a prostředků ve výuce angličtiny, zeměpisu a fyziky: Design a výsledky videostudie
Název anglicky The use of didactic means and media in English, Geography and Physics lessons: Design and results of a videostudy
Autoři JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK.
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky IVŠV Videostudie zeměpisu, angličtiny a fyziky; didaktická média a prostředky; druhý stupeň základní školy; výzkum učebnic založený na analýze videa
Klíčová slova anglicky IRSE Videostudy of Geography, English and Physics lessons; didactic means and media; lower secondary schools; videobased textbook research
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873. Změněno: 25. 2. 2014 19:25.
Anotace
Im Beitrag werden Design und Ergebnisse der IRSE Videostudie des schulischen Unterrichts in Fächern Englisch, Geographie und Physik vorgestellt, wobei es auf den Einsatz der didaktischen Medien und Mittel fokussiert wird. IRSE Vidostudie verläuft seit 2004 am Forschungsinstitut für Schulbildung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno (Tschechische Republik). Die vorhandene Videodatenbasis etnhält 62 Unterrichtsstunden im Fach Physik, 50 Unterrichtstunden im Fach Geografie und 79 Unterrichtstunden im Fach Englisch in der Sekundarstufe I. an den tschechischen Schulen. Die in allen drei Fächern videografierten Unterrichtsstunden wurden transkribiert, kodiert und im Bezug auf Einsatz der didaktischen Medien und Mittel analysiert. Die Ergebnisse deuten daran, dass der Unterricht in allen drei Fächern im relativ hohen Maßen ohne Unterstützung von didaktischen Medien und Mitteln geführt wird. Unter Medien und Mittel dominieren in allen aufgenommenen Unterrichtsstunden die traditionellen Mittel (Tafel, Lehbruch, Arbeitsblätter, Bild), wobei die modernen Medien (Film, ICT, Folie) selten vertreten werden. Weiters zeigen die Ergebnisse, dass im Englischunterricht das Lehrbuch als das am meisten vertretene Mittel auftritt, demgegenüber ist die Tafel im Physikunterricht das meist verwendete Mittel. Die im Beitrag präsentierten Ergebnisse sowie die methodologischen Aspekte der videobasierten Schulbuchforschung werden folglich mit Hinblick auf andere Studien (TIMSS, DESI) diskutiert.
Anotace česky
V příspěvku byly prezentovány design a vásledky IVŠV Videostudie školní výuky v hodinách angličtiny, zeměpisu fyziky. Prezentace byla zaměřena na užiztí didaktických médií a prostředků. IVŠV Videostudie probíhá od roku 2004 na Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Videodatabáze obsahuje 62 hodiny výuky fyziky, 50 hodin výuky zeměpisu a 79 hodin výuky angličtiny na druhém stupni základní školy v České republice. Všechny natočené hodiny byly transkribovány, nakódovány a analyzovány ve vztahu k užití didaktických médií a prostředků. Výsledky naznačují, že výuka všech tří předmětů je z velké části vedena bez využití médií a prostředků, nejčastěji jsou pak využívány tradiční prostředky (tabule, učebnice, pracovní listy, obrázek) a moderní média (film, ICT, folie) jsou jsou zastoupeny poměrně zřídka. Výsledky nadále naznačují, že ve výuce agličtiny je jako didaktický prostředek nejvíce využívána učebnice, ve výuce fyziky je využívána nevíce tabule. Naše výsledky jsou pak diskutovány na základě poznatků ze studií TIMSS a DESI.
Anotace anglicky
In the paper we present the results of IRSE Videostudy of Geography, English and Physics lessons, with special focus on the use of didactic means and media. The Videostudy has been realized since 2004 at the Institute for Research in School Education (IRSE) at the Faculty of Education, Masaryk University. Our videodatabase includes 62 geography lessons, 50 physics lessons, and 79 English as a foreign language lessons from Czech lower secondary schools. All the lessons were transcribed, coded, and analyzed focusing on didactic means and media. The results indicate that a high proportion of the lesson time in the three subjects was conducted without the support of didactic means and media. Traditional means (black/white board, textbooks, worksheets, pictures) dominate among didactic means and media in all the recorded lessons; modern media (movies, ICT, overhead projectors) are rarely used. Moreover the results show that in English lessons textbooks are the most commonly used means. In contrast, the most commonly used didactic means in physics lessons is the black/whiteboard. The results together with methodological aspects of videobased textbook research are then discussed with regard to other studies (TIMSS, DESI).
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:35