JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ and Miroslav JANÍK. Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie (The use of didactic means and media in English, Geography and Physics lessons: Design and results of a videostudy). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie
Name in Czech Užití didaktických médií a prostředků ve výuce angličtiny, zeměpisu a fyziky: Design a výsledky videostudie
Name (in English) The use of didactic means and media in English, Geography and Physics lessons: Design and results of a videostudy
Authors JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ and Miroslav JANÍK.
Edition 2013.
Other information
Original language German
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) IVŠV Videostudie zeměpisu, angličtiny a fyziky; didaktická média a prostředky; druhý stupeň základní školy; výzkum učebnic založený na analýze videa
Keywords in English IRSE Videostudy of Geography, English and Physics lessons; didactic means and media; lower secondary schools; videobased textbook research
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873. Changed: 25. 2. 2014 19:25.
Abstract
Im Beitrag werden Design und Ergebnisse der IRSE Videostudie des schulischen Unterrichts in Fächern Englisch, Geographie und Physik vorgestellt, wobei es auf den Einsatz der didaktischen Medien und Mittel fokussiert wird. IRSE Vidostudie verläuft seit 2004 am Forschungsinstitut für Schulbildung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno (Tschechische Republik). Die vorhandene Videodatenbasis etnhält 62 Unterrichtsstunden im Fach Physik, 50 Unterrichtstunden im Fach Geografie und 79 Unterrichtstunden im Fach Englisch in der Sekundarstufe I. an den tschechischen Schulen. Die in allen drei Fächern videografierten Unterrichtsstunden wurden transkribiert, kodiert und im Bezug auf Einsatz der didaktischen Medien und Mittel analysiert. Die Ergebnisse deuten daran, dass der Unterricht in allen drei Fächern im relativ hohen Maßen ohne Unterstützung von didaktischen Medien und Mitteln geführt wird. Unter Medien und Mittel dominieren in allen aufgenommenen Unterrichtsstunden die traditionellen Mittel (Tafel, Lehbruch, Arbeitsblätter, Bild), wobei die modernen Medien (Film, ICT, Folie) selten vertreten werden. Weiters zeigen die Ergebnisse, dass im Englischunterricht das Lehrbuch als das am meisten vertretene Mittel auftritt, demgegenüber ist die Tafel im Physikunterricht das meist verwendete Mittel. Die im Beitrag präsentierten Ergebnisse sowie die methodologischen Aspekte der videobasierten Schulbuchforschung werden folglich mit Hinblick auf andere Studien (TIMSS, DESI) diskutiert.
Abstract (in Czech)
V příspěvku byly prezentovány design a vásledky IVŠV Videostudie školní výuky v hodinách angličtiny, zeměpisu fyziky. Prezentace byla zaměřena na užiztí didaktických médií a prostředků. IVŠV Videostudie probíhá od roku 2004 na Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Videodatabáze obsahuje 62 hodiny výuky fyziky, 50 hodin výuky zeměpisu a 79 hodin výuky angličtiny na druhém stupni základní školy v České republice. Všechny natočené hodiny byly transkribovány, nakódovány a analyzovány ve vztahu k užití didaktických médií a prostředků. Výsledky naznačují, že výuka všech tří předmětů je z velké části vedena bez využití médií a prostředků, nejčastěji jsou pak využívány tradiční prostředky (tabule, učebnice, pracovní listy, obrázek) a moderní média (film, ICT, folie) jsou jsou zastoupeny poměrně zřídka. Výsledky nadále naznačují, že ve výuce agličtiny je jako didaktický prostředek nejvíce využívána učebnice, ve výuce fyziky je využívána nevíce tabule. Naše výsledky jsou pak diskutovány na základě poznatků ze studií TIMSS a DESI.
Abstract (in English)
In the paper we present the results of IRSE Videostudy of Geography, English and Physics lessons, with special focus on the use of didactic means and media. The Videostudy has been realized since 2004 at the Institute for Research in School Education (IRSE) at the Faculty of Education, Masaryk University. Our videodatabase includes 62 geography lessons, 50 physics lessons, and 79 English as a foreign language lessons from Czech lower secondary schools. All the lessons were transcribed, coded, and analyzed focusing on didactic means and media. The results indicate that a high proportion of the lesson time in the three subjects was conducted without the support of didactic means and media. Traditional means (black/white board, textbooks, worksheets, pictures) dominate among didactic means and media in all the recorded lessons; modern media (movies, ICT, overhead projectors) are rarely used. Moreover the results show that in English lessons textbooks are the most commonly used means. In contrast, the most commonly used didactic means in physics lessons is the black/whiteboard. The results together with methodological aspects of videobased textbook research are then discussed with regard to other studies (TIMSS, DESI).
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:44