Informační systém MU
ŠVEC, Vlastimil. Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět (Sharing tacit knowledge in teacher education as a transition from practice to theory and vice-versa). In Kohnová Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1st ed. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. p. 103-113. ISBN 978-80-7290-625-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět
Name in Czech Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět
Name (in English) Sharing tacit knowledge in teacher education as a transition from practice to theory and vice-versa
Authors ŠVEC, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání, p. 103-113, 11 pp. 2012.
Publisher Pedagogická fakulta UK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00072429
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7290-625-3
Keywords (in Czech) tacitní znalosti; explicitní znalosti; zkušenosti; sdílení tacitních znalostí
Keywords in English tacit knowledge; explicit knowledge; experiences; sharing tacit knowledge
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10. 4. 2014 10:37.
Abstract
Praktické explicitní jednání studenta učitelství (a učitele) vychází z jeho praktických zkušeností, které se transformují v tacitní znalosti. Tyto znalosti jsou: a) individuální, b) procedurální, odpovídají na otázku „jak“ činnost uskutečnit, c) úplná odpověď na tuto otázku je však samotnému studentovi skryta (ví více, než dovede vyjádřit), d) spojeny s cíli, jejichž dosažení považuje student (učitel) za důležité, e) založené na řešení praktických úkolů (situací), f) vázány na kontext, v němž fungují. Student (učitel) jich dosahuje zcela samostatně nebo jen s malou pomocí druhých. Tacitní znalosti se utvářejí a rozvíjejí zejména v průběhu pedagogických praxí studentů a v učitelské praxi. Jejich rozvoj facilituje sdílení praktických zkušeností studentů (učitelů) s jejich vzdělavateli.
Abstract (in English)
Practical explicit conduct of a student teacher (and teacher) is based on their practical experience which is transformed into tacit knowledge. This knowledge is: a) individual, b) procedural, they answer the question "how" to preform the aktivity, c) the entire answer to this question is however hidden to the student himself (he knows more than he can express), d) linked to the objectives, the achievement of which the student (teacher) considers important, e) based on the solution of practical tasks (situations), f) bound to the context in which they operate. Student (teacher) achieves them entirely independently or with only a little help from others. Tacit knowledge is shaped and developed mainly in the course of teaching practice of students and teachers. Its development facilitates sharing of practical experiences of students (teachers) with their educators.
Links
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUName: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Acronym: SKOLA 2012)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 26. 9. 2022 08:45