HORÁKOVÁ, Radka and Mariana KOUTSKÁ. Sociokulturní determinanty integrace žáků se sluchovým postižením (Sociocultural Determinants of Inclusion in Pupils with Hearing Loss). In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 127-160. ISBN 978-80-210-6652-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociokulturní determinanty integrace žáků se sluchovým postižením
Name (in English) Sociocultural Determinants of Inclusion in Pupils with Hearing Loss
Authors HORÁKOVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Mariana KOUTSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb, p. 127-160, 34 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072457
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6652-6
Keywords (in Czech) integrace; inkluze; žák se sluchovým postižením; učitel; sociokulturní determinanty; identifikační strategie
Keywords in English integration; inclusion; pupils with hearing loss; teacher; sociokultural determinants; identification strategies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 25. 4. 2014 13:13.
Abstract
Kapitola se zabývá problematikou integrace žáků se sluchovým postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. V úvodu jsou vymezena teoretická východiska integrace. Pojednáno je o změnách v terminologii a přiblížen je rozdíl ve výkladu pojmů integrace a inkluze. Velký důraz je kladen na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících proces integrace a analýzu sociokulturních determinant integračního procesu. Popsány jsou postoje všech účastníků tohoto procesu, tzn. samotného žáka s postižením sluchu a jeho rodičů, učitele a spolužáků. Součástí kapitoly je interpretace výsledků výzkumných šetření provedených autorkami v časovém rozmezí let 2007 - 2012. Na závěr jsou formulována doporučení pro aktéry integračního procesu, ale i doporučení pro systémová opatření.
Abstract (in English)
The chapter focuses on inclusion of pupils with hearing loss into the mainstream schools. First, the theoretical basis of inclusion is described. Secondly, the changes in terminology are discussed, and the difference between the term integration and inclusion are introduced. The main emphasis is on the key factors that influence the process of integration and the analysis of the sociocultural determinants of the integration preocess. The chapter summarizes the attitudes of all participants in this process, it means the pupil with hearing loss, his parents, teachers, and classmates. The chapter also contains the research results interpretation obtained by the authors in the time 2007 - 2012. Recommendations for the participants in the integration process and suggestions for the action are formulated at the end of the paper.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:09