DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 2 (Teaching Practice 2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 226 pp. ISBN 978-80-210-6424-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická praxe 2
Name (in English) Teaching Practice 2
Authors DĚCKÝ, Jan.
Edition 1. vyd. Brno, 226 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6424-9
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 13. 11. 2014 11:32.
Abstract
Předložený učební text je věnován problematice předmětu Pedagogická praxe 2 v rámci bakalářského studia učitelství praktického vyučování pro střední odborné školy. Pedagogická praxe je zařazena do 6. semestru studia. V úvodu textu jsou popsány důležité informace k problematice organizace praxí (povinnosti studentů, bezpečnost práce apod.). Další část je věnována profilům fakultních škol. V druhém díle byla pozornost věnována Střední škole informačních technologií a sociální péče, Purkyňova, Brno, Střední polytechnické škole Jílová, Brno a Střední škole potravinářské a služeb, Charbulova, Brno.
Abstract (in English)
This presented textbook is devoted to the subject Teaching practice 2 at the bachelor degree study program for education of practical teaching at colleges. Teaching practice is included in the sixth semester. In the introduction the text describes the important information on the issue of organization practice (duties of students, safety, etc.). Another section is devoted to profiles of faculty schools. In the second part the attention was paid to the Secondary School of Information Technologies and Social Care, Purkova, Brno, Secondary Polytechnic School, Jílová, Brno and Secondary School of Food and Services, Charbulova, Brno.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:15