KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb.
Název anglicky Models and methods of regulating competition in the market of railway transport services.
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí), Jaroslav BIL (203 Česká republika, domácí), Vladimír HAJKO (203 Česká republika, domácí), Tomáš HOUŠKA (203 Česká republika, domácí), Filip CHVÁTAL (203 Česká republika, domácí), Ondřej KRČÁL (203 Česká republika, domácí), Michal KVASNIČKA (203 Česká republika, domácí), Kateřina NEDVĚDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Daniel NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Tomáš NIGRIN (203 Česká republika), Václav REDERER (203 Česká republika, domácí), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí) a Rostislav STANĚK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL Munishop
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00072630
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6733-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013
Klíčová slova česky konkurence na železnici; modelování dopravního trhu; modely struktury odvětví; relevantní trh; SSNIP test; geografie železniční dopravy; guideliness soutěžní politiky
Klíčová slova anglicky competition on railways; modeling of the transport market; industry structure models; relevant market; SSNIP test; geography of rail transport; guideliness of competition policy
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 517 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 17. 8. 2018 10:28.
Anotace
Kniha podává souhrnný přehled o současném stavu teoretického poznání a modelování v oblasti fungování a regulace intermodální a intramodální konkurence na trhu železničních dopravních služeb s důrazem na evropské reálie a o metodách detekce porušení regulačních pravidel a možnostech aplikace nápravných opatření. Kapitoly obsahují komentovaný souhrn teoretických konceptů dané problematiky založený na rešerši publikovaných odborných textů a příklady využití popisovaných metod na základě vlastního výzkumu autorů knihy. První kapitola se zabývá současným stavem teoretického poznání v oblasti zavádění konkurence na evropských, původně státních, monopolních trzích železniční dopravy a dále praktickou implementací železničních reforem v členských zemích EU. Druhá kapitola shrnuje kvantitativní techniky použitelné pro empirické zkoumání stavu a intenzity konkurence na železnici a modelování poptávky po železniční dopravě; v závěrečné části kapitoly je provedena komparativní analýza jednotlivých modelových přístupů na základě dat evropských železničních dopravců. Ve třetí kapitole jsou představeny mikroekonomické přístupy k modelování struktury odvětví železniční dopravy, cenové regulaci a investic do infrastruktury s aplikací statického a dynamického efektu režimů regulace. Čtvrtá kapitola popisuje metody vymezování relevantního trhu na základě SSNIP testu, cenových testů, analýzy kritické ztráty a spotřebitelských šetření a analyzuje specifika tzv. bidding markets; v závěru kapitoly je provedena praktická aplikace vymezení relevantního trhu v osobní železniční dopravě. Pátá kapitola se zabývá geografickými přístupy k modelování železničního dopravního trhu a aplikací geografické metody vymezení relevantního trhu. Poslední, šestá kapitola dává přehled o využití dříve popsaných metod ve skutečných postupech soutěžních autorit ve vzorových zemích Velké Británii a Německu a o aplikaci soutěžní politiky Evropskou komisí.
Anotace anglicky
The book provides a comprehensive overview of the current state of theoretical knowledge and modelling in the area of inter- and intramodal competition function and regulation in the market of railway transport services. The first chapter focuses on the current state of theoretical knowledge in the area of introduction of competition in European, originally state-owned, monopolistic markets of railway transport, and on a practical implementation or railway reforms in EU membership countries. The second chapter of the book sums up quantitative methods which can be used in order to empirically examine the state and intensity of competition in the railway market and modelling of demand for railway transport. The final part of this chapter presents a comparative analysis of individual model approaches, which are based on data provided by European railway undertakings. The third chapter introduces microeconomic approaches to modelling of industry structure, price regulation and investments into infrastructure with application of static and dynamic effect of the regulation regimes. The fourth chapter describes methods used for specification of relevant market in rail transport services, which are based on SSNIP test, price tests, and critical loss analysis and consumer surveys. Due to specific spatial aspects of rail transport, the fifth chapter deals with geographical approaches to market modelling and with an application of the geographical method for defining the relevant market. The final, sixth chapter offers an overview of the way that methods described earlier were used in actual proceedings of competition authorities in sample countries (Great Britain and Germany), and of competition policies applied by European Committee.
Návaznosti
MUNI/A/0797/2012, interní kód MUNázev: Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže (Akronym: MiZaHOPO)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kvizda_Tomes_et_al_2013.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kvizda, M. 7. 3. 2018

Práva

Právo číst
 • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114
 • osoba doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
 • osoba Ing. Vladimír Hajko, Ph.D., učo 172144
 • osoba Mgr. Jaroslav Bil, učo 175203
 • osoba RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., učo 178593
 • osoba Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová, učo 179010
 • osoba prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., učo 18415
 • osoba Mgr. Kateřina Nedvědová, učo 184710
 • osoba doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
 • osoba Ing. Václav Rederer, Ph.D., učo 254783
 • osoba doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., učo 63249
 • osoba doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., učo 75243
 • osoba Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847
 • osoba Ing. Tomáš Houška, Ph.D., učo 99107
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 17. 1. 2021 17:12