SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina and Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. In II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
Name in Czech Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
Authors SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina and Martin VRUBEL.
Edition II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kultura , přístupnost, inkluze, osoba se zdravotním postižením, galerie
Keywords in English culture, Accessibility, inclusion, person with disabilities, gallery
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Changed: 25/3/2015 17:23.
Abstract
Všeobecná deklarace lidských práv, podobně jako Úmluva o právech osob s postižením, dává každému jedinci právo svobodné účasti na kulturním životě své komunity, na přístup ke kulturním statkům a službám. Osoby se zdravotním postižením jsou v tomto prá vu často omezovány, čímž dochází k porušování výše uvedených norem a k popírání inkluzivní politiky zemí, které tyto úmluvy přijaly. Cílem našeho výzkumu je zjistit, nakolik jsou kulturní instituce, konkrétně muzea a galerie, přístupné pro populaci osob se zdravotním postižením. V pilotním výzkumu jsme se zaměřili na přístupnost významných muzeí a galerií ve dvou evropských zemích. Ve Finsku, zemi s proinkluzivní politikou, a ve Francii, zemi významně ovlivňující směřování evropského kulturního dědictví. St udie byla realizována kvalitativní metodou s využitím techniky analýzy elektronických zdrojů a dokumentů prezentujících dané instituce a techniky pozorování, které probíhalo na základě hodnocení předem stanovených kritérií v terénu.
PrintDisplayed: 23/2/2020 16:22