Informační systém MU
KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 258 s. ISBN 978-80-210-6651-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkumný exkurz do dramatické výchovy
Název anglicky Research Excursion into Drama in Education
Autoři KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 258 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6651-9
Klíčová slova česky divadlo ve výchově; dramatická výchova; paradigma vědění; interaktivní divadlo; divadlo utlačovaných; kritická sociální teorie; sociálně znevýhodněná skupina; kritická diskursivní analýza; analýza dokumentů; kvalitativní výzkum; kritický participativní akční výzkum
Klíčová slova anglicky theatre in education; drama education; knowledge paradigm; interactive theatre;theatre of the oppressed; critical social theory; socially disadvantaged group; critical discourse analysis; document analysis; qualitative research; critical participatory action research
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 12. 8. 2014 15:57.
Anotace
Kolektivní monografie se věnuje problematice teoretického a výzkumného uchopení dramatické výchovy z pohledu možností nových přístupů ke vzdělávání s přihlédnutím k sociálně znevýhodněným skupinám. Obsah kapitol je členěn do dvou prolínajících se rovin. První rovina se zaměřuje na zmapování zvolených (kritických) teorií a paradigmatických přístupů v kontextu dramatické výchovy, resp. divadla a poznání. Druhá rovina se zabývá výzkumnými analýzami popisujícími účinky vybraných metod dramatické výchovy a postavení předmětu dramatické výchovy ve školství. Cílem publikace je prezentovat způsoby realizace sociální inkluze v edukaci prostřednictvím dramatické výchovy.
Anotace anglicky
The collective monograph is concerned with the theory and research of drama education in terms of the possibilities of new approaches to education with regard to socially disadvantaged groups. The chapter content is divided into two interpenetrating levels. The first level focuses on mapping selected (critical) theories and paradigmatic approaches related to drama education, theatre and knowledge. The second level deals with research analyses describing the effects of selected methods of drama education and the position of drama education as a school subject. The goal of the publication is to present ways of implementing social inclusion into education through drama education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 3. 10. 2022 00:20