KLAPKO, Dušan and Lenka REMSOVÁ. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy (Research Excursion into Drama in Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 258 pp. ISBN 978-80-210-6651-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkumný exkurz do dramatické výchovy
Name (in English) Research Excursion into Drama in Education
Authors KLAPKO, Dušan and Lenka REMSOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 258 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6651-9
Keywords (in Czech) divadlo ve výchově; dramatická výchova; paradigma vědění; interaktivní divadlo; divadlo utlačovaných; kritická sociální teorie; sociálně znevýhodněná skupina; kritická diskursivní analýza; analýza dokumentů; kvalitativní výzkum; kritický participativní akční výzkum
Keywords in English theatre in education; drama education; knowledge paradigm; interactive theatre;theatre of the oppressed; critical social theory; socially disadvantaged group; critical discourse analysis; document analysis; qualitative research; critical participatory action research
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 12/8/2014 15:57.
Abstract
Kolektivní monografie se věnuje problematice teoretického a výzkumného uchopení dramatické výchovy z pohledu možností nových přístupů ke vzdělávání s přihlédnutím k sociálně znevýhodněným skupinám. Obsah kapitol je členěn do dvou prolínajících se rovin. První rovina se zaměřuje na zmapování zvolených (kritických) teorií a paradigmatických přístupů v kontextu dramatické výchovy, resp. divadla a poznání. Druhá rovina se zabývá výzkumnými analýzami popisujícími účinky vybraných metod dramatické výchovy a postavení předmětu dramatické výchovy ve školství. Cílem publikace je prezentovat způsoby realizace sociální inkluze v edukaci prostřednictvím dramatické výchovy.
Abstract (in English)
The collective monograph is concerned with the theory and research of drama education in terms of the possibilities of new approaches to education with regard to socially disadvantaged groups. The chapter content is divided into two interpenetrating levels. The first level focuses on mapping selected (critical) theories and paradigmatic approaches related to drama education, theatre and knowledge. The second level deals with research analyses describing the effects of selected methods of drama education and the position of drama education as a school subject. The goal of the publication is to present ways of implementing social inclusion into education through drama education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 28/9/2022 07:31