Informační systém MU
POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ and Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod (Latin Medical Terminology in the Light of Modern Teaching Methods). In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod
Name (in English) Latin Medical Terminology in the Light of Modern Teaching Methods
Authors POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ and Libor ŠVANDA.
Edition Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) Lékařská terminologie; Lékařská latina; Inovativní metody výuky
Keywords in English Medical Terminology; Medical Latin; Innovative Teaching Methods
Tags International impact
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 10. 4. 2014 09:37.
Abstract
Výuka základů latinského jazyka na lékařských fakultách je většinou založena na tradiční a konzervativní metodice, která vychází z modelu prezentace komplexních paradigmat vybraného okruhu gramatických jevů, pro něž se postupně hledá uplatnění v široké oblasti lékařských termínů. V inovovaných výukových materiálech je kladen hlavní důraz na to, aby se student učil jednotlivým gramatickým jevům v přímém kontextu s jejich praktickým uplatněním. Okruhy lekcí jsou členěny tematicky – začíná se s termíny z oblasti anatomie (souběžný předmět v prvním roce studia), pokračuje se s klinickými a patologickými termíny, v závěru je plánována lekce věnovaná termínům z oblasti farmakologie a recepturní latiny. Autoři při tvorbě materiálů vycházeli ze statistických analýz frekvence výskytu gramatických i lexikálních jevů, především typických kolokací (metodami korpusové lingvistiky). Velký důraz je kladen na provázanost lekcí z hlediska četnosti použití nových slov i gramatických jevů, diferenciaci lexika dle zaměření jednotlivých oborů a pragmatičnost výuky – ve cvičeních se pracuje i s autentickými materiály (lékařské dokumenty), příp. jsou na jejich základě vytvářena. Inovace spočívá také ve větší míře variability cvičebních schémat (choice gab fill, open gab fill, true/false, matching) a ve využití doprovodného obrazového materiálu, jenž má usnadnit a upřesnit porozumění významu nejběžnějších lékařských termínů, jejich stavbě a uplatnění v náležitém kontextu. Cílovou skupinou inovací jsou studenti bakalářských oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Abstract (in English)
The article aims to introduce innovative teaching materials for medical Latin for students of undergraduate courses at Faculty of Medicine at Masaryk University. The authors prepared these materials with the emphasis on teaching/learning grammatical and lexical phenomena in accordance with their common usage. They used mainly statistical analyses of grammar forms frequency and typical collocations (using the methods of corpus linguistics). Innovative materials also define the interconnection between particular lessons in terms of recurrence of new words and grammar, vocabulary differentiation according to the specialization of disciplines and teaching pragmatism; the exercises also use authentic materials). The innovation lies also in greater variability of exercise patterns and in the use of multimedia.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Displayed: 26. 6. 2022 18:47