KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině
Název anglicky The 3F Test Dysarthric Profile – Normative Speach Values in Czech
Autoři KOŠŤÁLOVÁ, Milena (203 Česká republika, garant, domácí), Martina MRAČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Radek MAREČEK (203 Česká republika, domácí), Dagmar BERÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ilona ELIÁŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eva JANOUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), J. ROUBÍČKOVÁ (203 Česká republika), Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí) a Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s. 2013, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.159
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00065674
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000331987000013
Klíčová slova česky dysartrie – diagnostika – normativní data
Klíčová slova anglicky dysarthria; diagnosis; normative data
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 13. 4. 2014 12:31.
Anotace
Dysartrie může být příznakem závažných neurologických onemocnění mozku. Detailní mapování celé šíře dysartrických symptomů umožňuje Test 3F. Je východiskem pro strukturovanou terapii, na test přímo navazuje vytvořený terapeutický materiál. Cílem sdělení je rámcově seznámit s možnostmi využití dia gnostického nástroje „Test 3F Dysartrický profil“ a prezentovat orientační normy. Test 3F obsahuje tři subtesty: I. faciokineze, II. fonorespirace, III. fonetika. Výsledný Dysartrický index (DX) má maximální skóre 90 bodů, které je tvořené součtem 45 položek. Normativní data byla stanovena vyšetřením souboru 52 zdravých dobrovolníků, 26 žen a 26 mužů, průměr byl 63,7 let (medián věku byl 63,5 let), byli bez kognitivního deficitu a známek neurologického onemocnění. Respondenti absolvovali neurologické a logopedické vyšetření, test Mini-Mental-State k vyloučení kognitivního deficitu a byli testováni pomocí Testu 3F. Sběr dat proběhl v období od června 2010 do června 2012. Výsledné skóre DX vykazovalo statisticky významný rozdíl mezi pohlavími v neprospěch mužů (p = 0,039) a statisticky nevýznamný trend k poklesu s věkem vyšetřovaných osob (r = – 0,226; p > 0,05). Vzhledem k non-normální distribuci hodnot DX i jednotlivých subskóre byla stanovena normativní data na úrovni 5. percentilu: normální subskóre výkonů v oblasti faciokineze a fonorespirace bylo stanoveno na úrovni větší nebo rovno 25 bodů u žen,resp. větší nebo rovno 24 a větší nebo rovno 27 bodů u mužů; u části fonetika byla norma větší nebo rovno 28 bodů u žen a větší nebo rovno 26 bodů u mužů; u celkového skóre DX byla navržena norma na úrovni větší nebo rovno 80 bodů u žen a větší nebo rovno 79 bodů u mužů. Hodnoty skóre Testu 3F ve zdravé populaci jsou závislé na pohlaví. Zjištěné orientační normální hodnoty umožnily upřesnit dosud užívanou hranici mezi normou a lehkou dysartrií. Tvoří základ pro jeho další standardizaci a následné využití ve výzkumu.
Anotace anglicky
Dysarthria could be a hallmark of a serious brain disorder. The 3F test enables clinicians to characterize a wide range of signs and symptoms of dysarthria. It could also be a starting point for a structured therapy using a therapeutic material developed in connection with the diagnostic test. The authors aimed to provide an overview of possible uses of the diagnostic tool “The 3F Test – Dysarthric Profile” and provide preliminary normative data. The 3F test consists of three subtests: I. Faciokinesis, II. Phonorespiration, III. Phonetics. The overall Index of Dysarthria (ID) is a sum of 45 items with the maximum score of 90. Approximate normative values were established in a group of 52 healthy volunteers, 26 women and 26 men, with the mean age of 63.7 (median 63.5) years, without cognitive deficit and without signs and symptoms of neurological disease. All subjects underwent neurological, speech and language examination, Mini-Mental-State Examination to exclude cognitive deficit, and 3F test. Data collection took place between June 2010 and June 2012. The final ID score showed significantly lower values in men compared to women (p = 0.039), and insignificant trend towards decline in higher age (r = –0,226; p >0.05). Normative values for the ID score and its subscores were set at the level of the 5th percentile (with respect to non-Gaussian distribution of the ID score and subscores): the established normal values were >25 points for faciokinesis and phonorespiration in women and >24 and >27 points in men, respectively; for phonetics, normal values were set at >28 points in women and >26 in men; the normal values for the ID score were suggested at the level of >80 points for women and >79 points for men. The 3F test scores and subscores depended on gender. Newly established normal values allow the currently used threshold between slight dysarthria and a normal finding to be refined. They could serve as a starting point for further standardization of the 3F Test and its use in both clinical practice and research.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
NT13499, projekt VaVNázev: Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 16:54