Informační systém MU
ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 96-106, 11 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU
Název anglicky ANALYSIS OF THE ENTRANCE EXAM FOR FSPS MU GYMNASTICS
Autoři ŠIMBEROVÁ, Dagmar (203 Česko, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí), Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Česko, domácí) a Alena SKOTÁKOVÁ (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Praha, Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012, od s. 96-106, 11 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00072849
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-86317-97-7
Klíčová slova česky Gymnastické dovednosti; talentové přijímací zkoušky; pohyb; disciplíny
Klíčová slova anglicky Gymnastics skills; entrance talent exam; movement; discipline
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Změněno: 2. 4. 2014 15:49.
Anotace
Příspěvek se zabývá přijímacím řízením z gymnastiky na obor Animátor pohybových aktivit a Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity pro akademický rok 2012/2013. Analyzovali jsme vztah bodového hodnocení výsledků gymnastiky s celkovými výsledky praktické části přijímacího řízení. Dále jsme porovnali následující skupiny: muži a ženy, uchazeči o prezenční a kombinované studium a uchazeči o obor Animátor sportovních aktivit (ASAK) a Tělesná výchova a sport (TVS). Pro zhodnocení výsledků jsme použili základní statistické charakteristiky (průměr, medián, směrodatná odchylka), rozdíly mezi skupinami jsme určili pomocí t-testu, závislost pak podle Pearsonova korelačního koeficientu. Všechny výsledky interpretujeme na 5 % hladině statistické významnosti. Výsledky byly zpracovány v statistickém sw Statistica 10.
Anotace anglicky
The paper deals with the entrance exam to the field of gymnastics Animator of Movement Activities and Physical Education and Sport at Faculty of Sports Studies at Masaryk University for the academic year 2012/2013. We analyzed the relationship of gymnastics results with the overall results of the practical admission. Furthermore, we compared the following groups: men and women candidates for full-time studies and part-time studies and sports field Animator (ASAK) and Physical Education and Sport (TVS). To evaluate the results, we used basic statistical characteristics (average, median, standard deviation), where the differences between groups have been estimated using t-test, the dependence was evaluated according to Pearson the correlation coefficient. All results are interpreted at the 96 5% level of statistical significance. The results were made in the statistical software Statistica
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
Zobrazeno: 5. 8. 2020 16:47