ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU (ANALYSIS OF THE ENTRANCE EXAM FOR FSPS MU GYMNASTICS). In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. p. 96-106, 11 pp. ISBN 978-80-86317-97-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU
Name (in English) ANALYSIS OF THE ENTRANCE EXAM FOR FSPS MU GYMNASTICS
Authors ŠIMBEROVÁ, Dagmar (203 Czechia, belonging to the institution), Lenka SVOBODOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution) and Alena SKOTÁKOVÁ (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012, p. 96-106, 11 pp. 2012.
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00072849
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-86317-97-7
Keywords (in Czech) Gymnastické dovednosti; talentové přijímací zkoušky; pohyb; disciplíny
Keywords in English Gymnastics skills; entrance talent exam; movement; discipline
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Changed: 2/4/2014 15:49.
Abstract
Příspěvek se zabývá přijímacím řízením z gymnastiky na obor Animátor pohybových aktivit a Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity pro akademický rok 2012/2013. Analyzovali jsme vztah bodového hodnocení výsledků gymnastiky s celkovými výsledky praktické části přijímacího řízení. Dále jsme porovnali následující skupiny: muži a ženy, uchazeči o prezenční a kombinované studium a uchazeči o obor Animátor sportovních aktivit (ASAK) a Tělesná výchova a sport (TVS). Pro zhodnocení výsledků jsme použili základní statistické charakteristiky (průměr, medián, směrodatná odchylka), rozdíly mezi skupinami jsme určili pomocí t-testu, závislost pak podle Pearsonova korelačního koeficientu. Všechny výsledky interpretujeme na 5 % hladině statistické významnosti. Výsledky byly zpracovány v statistickém sw Statistica 10.
Abstract (in English)
The paper deals with the entrance exam to the field of gymnastics Animator of Movement Activities and Physical Education and Sport at Faculty of Sports Studies at Masaryk University for the academic year 2012/2013. We analyzed the relationship of gymnastics results with the overall results of the practical admission. Furthermore, we compared the following groups: men and women candidates for full-time studies and part-time studies and sports field Animator (ASAK) and Physical Education and Sport (TVS). To evaluate the results, we used basic statistical characteristics (average, median, standard deviation), where the differences between groups have been estimated using t-test, the dependence was evaluated according to Pearson the correlation coefficient. All results are interpreted at the 96 5% level of statistical significance. The results were made in the statistical software Statistica
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, internal MU codeName: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Acronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 5/8/2020 15:36