PŘENOSIL, Václav and František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému (The arrangement of two-parameter spectrometric system). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému
Name in Czech Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému
Name (in English) The arrangement of two-parameter spectrometric system
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and František CVACHOVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Legally protected outcomes
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00073272
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) AD převodník; rychla spektrometrie; směsné pole; neutron; gama záření
Keywords in English AD convertor; spectrometry; mixed field; neutron; gamm rays
Tags embedded systems, Spectrometry, two-parametric spectrometry
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 27/3/2015 13:00.
Abstract
Předmětem PPV je návrh a realizace rychlého analogově-digitálního systému pracujícího s frekvencí interních synchronizačních signálů v hodnotách desítek GHz. Jedná se o digitální systému určený pro dvou a jednoparametrická spektrometrická měření. Ve dvouparametrické konfigurace s vhodným scintilátorem (např. organickým scintilátorem stilben, resp. detektorem podobného typu) může sloužit jako spektrometr neutronů a záření gama s možností separace odezev detekovaných fotonů a neutronů a s jejich následným dvojparametrickým záznamem. Pokud není zapotřebí identifikovat typ detekované částice, lze PPV použít v jednoparametrické konfiguraci s prakticky libovolným spektrometrickým detektorem. Předností navrženého zařízení je rychlost zpracování dat (řádově o dva řády rychlejší záznam dat ve srovnání s dostupnými zařízeními s podstatně horšími užitnými vlastnostmi), velký dynamický rozsah zpracovávaných vstupních signálů, nízká spotřeba a hmotnost, možnost použití v provozních podmínkách a v terénu (nutno doplnit napájení nezávislé na síti).
Abstract (in English)
The subject of PPV is the design and implementation of fast analog/digital system operating at a frequency of internal sync signals in terms of tens of GHz. It is a digital system designed for two and one-parameter spectrometric measurements. In two-parametric configuration with a suitable scintillation counter (e.g., an organic scintillator stilbene , respectively with detector of similar type ) can serve as a spectrometer neutrons and gamma rays with the possibility of separation of the responses of the detected photons and neutrons and their subsequent two-parametric record. If it is not necessary to identify the type of detected particles, it may be used PPV in one-parameter configure virtually with any spectrometric detector. The advantages of the proposed device is processing speed (of the order of two orders of magnitude faster recording of data compared with the available devices with significantly worse functional characteristics), large dynamic range of input signals processed, low power consumption and weight, can be used in operating conditions and in the field (to be completed power independent of the network).
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
PrintDisplayed: 20/3/2023 16:11